Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXV/268/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/268/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 roku

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.1 ust.1  ustawy z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r  Nr 52 poz.420 z późn. zm. ), uchwala się co następuje:

§ 1.


Rada Gminy Przykona  wyraża zgodę na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy dotyczącym roku 2011.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 roku

  

Uchwalona  przez Sejm Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu  sołeckim umożliwia wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Podstawą  wyodrębnienia środków jest podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały przez radę gminy  oraz ich obliczenie według wzoru zapisanego  w w/w ustawie dla poszczególnych sołectw.
Wyodrębnienie środków w budżecie gminy  dla poszczególnych sołectw  umożliwia złożenie przez sołectwa wniosków z określeniem realizacji konkretnych wskazanych zadań.
Utworzenie funduszu w pewnym stopniu powoduje rozdrobnienie środków budżetu na realizacje  zadań, ponieważ w poszczególnych sołectwach zadania są realizowane na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków do projektu budżetu.