Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXV/267/10 Rada Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 roku


Uchwała Nr XXXV/267/10
Rada Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 roku

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.89 ust.1 kt.2 i pkt.3, art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009 roku) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zaciągnąć kredyt w wysokości 8.192.000 zł.
2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.


§ 2.
1.Wybór banku nastąpi w drodze przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych.


§ 3.
1. Spłata kredytu nastąpi w latach od 2011 do końca 2020 roku ze środków budżetu gminy /podatków /.
2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz odsetek i kosztów z tym związanych w postaci weksla „In blanco".

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/267/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 roku


W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej chwałą Nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku kreślony został wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji  2010 roku.
Ponieważ na ujęte do realizacji zadania inwestycyjne występuje w budżecie niedobór środków własnych, stąd też konieczne jest zaciągnięcie kredytu.
Z kredytu sfinansowana zostanie również spłata wcześniej zaciągniętych obowiązań.