Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/266/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 roku


W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok zmienionej:
Zarządzeniem Nr 206/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 stycznia 2010 roku,
Uchwałą nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku,
Zarządzeniem nr 208/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2010 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się o 11.695 zł dochody w wysokości 24.309.628 zł, zastępuje się 24.321.323 zł.
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23.809.628zł, zastępuje się kwotą 23.821.323 zł,
- dochody majątkowe 500.000 zł

Zwiększa się:
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 9.333 zł
- w dziale 758 rozdział 75831 § 2920 2.210 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 152 zł
                                        ----------------
                                      Razem: 11.695 zł

2. W § 1 ust.2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.457.600 zł, zastępuje się kwotą 1.457.752 zł.
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszejuchwały.


3. W § 2 ust.1 uchwały łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się o 2.807.581 zł, wydatki w wysokości 30.283.628 zł, zastępuje się kwotą 33.091.209 zł.
Z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20.597.953,05 zł, zastępuje się 20.732.034,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.685.674,95 zł, zastępuje się 12.359.174,95 zł.
Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 2.428.500 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4440 100 zł (zlecone )
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4440 5.148 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 36.579 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2830 3.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2830 16.500 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 1.500 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 75.000 zł
                                                ---------------
                                       Razem: 2.566.327 zł

Zwiększa się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 2.210 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 20.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 1.184.000 zł
- w dziale 630 rozdział 63003 § 6050 1.518.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4210 100 zł (zlecone)
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4210 5.148 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 61.386 zł
- w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 9.333 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 36.579 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 152 zł (zlecone)
----------------------
Razem: 2.836.908 zł

Dodaje się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6058 1.200.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6059 1.200.000 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 § 4300 41.000 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2820 3.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2820 16.500 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4700 1.500 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2820 75.000 zł
                                            --------------------
                                    Razem: 2.537.000 zł

4. W § 2 ust.2 pkt. 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.457.600 zł, zastępuje się kwotą 1.457.752 zł. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.


5. W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na obsługę długu 391.557,05 zł, zastępuje się kwotą 452.943,05 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt.4 zestawienie wydatków majątkowych w kwocie 9.685.674,95 zł, zastępuje się kwotą 12.359.174,95 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.3 określającym na lata 2010 - 2011 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.974.000 zł, zastępuje się kwotą 8.769.886 zł finansowany
przychodami z tytułu :
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.192.000 zł
2) wolnych środków w kwocie 1.277.886 zł

9. W § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 6.674.000 zł, zastępuje się kwotą 9.469.886 zł z tytułu:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.192.000 zł
2) wolnych środków w kwocie 1.277.886 zł

10. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 7 plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych :
1) dochody 2 66.580 zł, zastępuje się 313.218,68 zł
2) wydatki 266.580 zł, zastępuje się 352.629,58 zł
Złącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.474.000 zł, zastępuje się 8.992.000 zł w tym na:
w pkt. 2 finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.974.000 zł,zastępuje się kwotą 7.492.000 zł.

13. W § 10 upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań dodaje się :
pkt.2 w brzmieniu „ - na finansowanie programów i projektów ze środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 .
( Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011).

14. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 482.238,95 zł, zastępuje się kwotą 2.882.238,95 zł.

15.W § 14 tworzy się rezerwy:
w pkt. 1 ogólną w wysokości 139.333 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

S 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/266/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 roku

W budżecie gminy na 2010 rok po stronie dochodów wprowadza się zmiany

na podstawie :
- załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 09 lutego 2010 r zwiększenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2010 rok część
równoważąca o 2.210 zł, część oświatowa o 9.333 zł,
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23 lutego 2010 r o planach dotacji celowych w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 22 stycznia 2010 roku ustawę budżetową, zwiększenie o 152 zł dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych „ o 28.500 zł, zwiększa się plan na zadanie pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów" o 1.184.000 zł, łączny plan wydatków to 2.400.000 zł.
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 wprowadza się zmianę w planie wydatków z podziałem wydatków kwalifikowanych na finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane z w/w programu.
Zwiększa się plan zakup usług remontowych o 2.210 zł, zakup usług pozostałych o 20.000 zł.
630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości Zimotki gmina Przykona" o 1.518.000 zł.
750 Administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 100 zł, zwiększa plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 100 zł. W rozdziale urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.148 zł, zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 5.148 zł w rozdziale pozostała działalność.
757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o 61.386 zł, wprowadza się plan w paragrafie zakup usług pozostałych 41.000 zł (koszty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów).

758 Różne rozliczenia, w rozdziale rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy ogólne o 9.333 zł.
851 Ochrona zdrowia, w rozdziale zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 3.000 zł, a wprowadza się plan wydatków w paragrafie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.000 zł, w wyniku przeprowadzonego konkursu z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
852 Pomoc społeczna, w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itd. zwiększa plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 152 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 16.500 zł, a wprowadza się plan wydatków w paragrafie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.500 zł, w wyniku przeprowadzonego konkursu z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500 zł.
926 Kulrura fizyczna i sport , w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 75.000 zł, a wprowadza się plan wydatków w paragrafie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75.000 zł, w wyniku przeprowadzonego konkursu z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

 

Załączniki: 1,2,3,4 ,5,6,7 -(*.zip)