Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku


    Uchwała Nr XXXIX/287/10

Rady Gminy Przykona 

z dnia 06 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona


      Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. W celu opracowania projektu budżetu  Gminy, Wójt w terminie do 15 września  wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez:
   - podległe gminie gminne jednostki organizacyjne, 
   - kierowników referatów Urzędu,
   - pracowników na samodzielnych stanowiskach     

   uwzględniając w nim między innymi:

1)      prognozowaną stopę inflacji,

2)      prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej,

3)      planowany wzrost zatrudnienia,

4)      planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu, pracownicy na samodzielnych stanowiskach składają swoje materiały planistyczne na drukach wg wzorów ustalonych przez Wójta w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia  10 października.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi osoby określone w ust.1 przedstawiają uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.
4. Wnioski do projektu budżetu Gminy mogą przedkładać radni i sołtysi w terminie do dnia 10 października.

5. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:

1)      ochrony zabytków,

2)      pomocy publicznej i wolontariatu,

3)      innych niż określone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 2.

 

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się  w szczegółowości  działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się  w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 3.

 

Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 

§ 4.

 

1. Wójt na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny.

2. Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

1)      w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,

2)      w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,

3)      w zakresie przychodów  i rozchodów - omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

3. Wraz z projektem budżetu przedkłada się następujące materiały informacyjne:

1)       informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału,

2)       informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

 

§ 5.

 

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem  oraz materiałami informacyjnymi Wójt przedkłada Radzie Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem  oraz materiałami informacyjnymi.

 

§ 6.

 

Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:

1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,

2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.przykona.pl


§ 7.

 

1. Przewodniczący Rady Gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji na której uchwalany będzie budżet.2. Komisje rady w terminie 21 dni od otrzymania projektu, lecz nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia, na których  formułują pisemne opinie o projekcie budżetu.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku  przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

4. Komisja właściwa do spraw budżetu opiniuje  projekt budżetu po otrzymaniu opinii od pozostałych komisji Rady. W posiedzeniu komisji właściwej do spraw budżetu uczestniczą wszystkie  komisje stałe lub przewodniczący  komisji stałych.

5. Przewodniczący Rady po otrzymaniu opinii komisji przekazuje opinie komisji Wójtowi.

 

§ 8.

 

1. Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.

2. W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta wniosków zawartych w opiniach komisji,  Wójt zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

 

§ 9.

 

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:

1) odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną,

2) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 

    Wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby,

3) odczytaniem opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

4) przedstawieniem stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:

a)      negatywne lub,

b)      przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach;

5) odczytaniem propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

6) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

7) dyskusją nad projektem budżetu,

8) głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

9) głosowaniem wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

10) głosowaniem uchwały.

 


§10

 

Traci moc uchwała Nr XLVII/263/06 Rady Gminy Przykona   dnia 09 sierpnia 2006 r w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 


§11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.