Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIX/286/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku

Uchwała  Nr XXXIX/286/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia 06 sierpnia   2010 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz.1240  ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 § 1.

W Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku
 w sprawie budżetu na 2010 rok  zmienionej:
Zarządzeniem Nr 206/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 stycznia 2010 roku,
Uchwałą nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku ,
Zarządzeniem nr 208/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2010 roku,
Uchwałą Nr XXXV/266/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010roku,
Zarządzeniem Nr 212/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2010 roku,
Uchwała Nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
Zarządzeniem Nr 217/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 maja 2010 roku,
Uchwałą Nr XXXVII/278/10 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2010 roku,
Zarządzeniem Nr 227 /10 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2010 roku,
 Uchwałą Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010roku,
 Zarządzeniem Nr 232/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2010 roku,
 Zarządzeniem Nr 235/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 lipca 2010 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się
     o 2.753 zł, dochody w wysokości 25.667.673 zł, zastępuje się kwotą
     25.670.426 zł.
     z tego:
     - dochody bieżące w kwocie  24.096.792,00 zł, zastępuje się 24.099.545,00 zł
     - dochody majątkowe1.570.881,00 zł.


 

 


     Dodaje się:

     - w dziale 853 rozdział 85395 § 2007          44.010,06 zł

Zmniejsza się:

     - w dziale 758 rozdział 75862 § 2007         44.010,06 zł

     Zwiększa się:

    - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030    2.753,00 zł
         
 
2. W § 2 ust.1 uchwały łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się
    o 2.753,00 zł, wydatki w wysokości  34.790.385,00 zł, zastępuje się kwotą
    34.793.138,00 zł
     z tego:

     - wydatki bieżące  22.499.060,05 zł, zastępuje się kwotą  22.623.313,05 zł,     
     - wydatki majątkowe 12.291.324,95 zł, zastępuje się kwotą 12.169.824,95 zł,  

     Zwiększa się:

    - w dziale 600 rozdział 60016 § 4110                          600,00 zł
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 4120                          100,00 zł
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 4170                     35.000,00 zł
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                       7.200,00 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050                   195.000,00 zł
    - w dziale 852 rozdział 85219 § 4010                       2.753,00 zł
    - w dziale 900 rozdział 90001 § 4270                     10.000,00 zł
    - w dziale 900 rozdział 90001 § 4300                     25.000,00 zł 
    - w dziale 921 rozdział 92109 § 4170                     17.500,00 zł
    - w dziale 921 rozdział 92109 § 6058                   108.500,00 zł
    - w dziale 921 rozdział 92109 § 6059                   108.500,00 zł
 

 

 

 

  - w dziale 921 rozdział 92109 § 6050                     83.000,00 zł
    - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050                     12.000,00 zł
   
                                                                             ---------------------------
   Razem:                                                                   605.153,00 zł        

  Dodaje się:

  - w dziale 010 rozdział 01095 § 6060                         130.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4390                           12.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4277                           25.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60017 § 4110                             1.100,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60017 § 4120                                200,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60017 § 4170                           20.000,00 zł   
  - w dziale 600 rozdział 60095 § 6058                         228.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60095 § 6059                           90.000,00 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 3027                                132,96 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4010                            15.000,00 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4017                            28.495,43 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4110                              2.300,00 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4117                              4.357,11 zł 
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4120                                 400,00 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4127                                 698,05 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4130                                 800,00 zł        
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4137                                 759,78 zł 
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4217                              6.173,18 zł 
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4307                                 474,86 zł 
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4417                                 379,89 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4447                                 829,30 zł
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4747                                 284,92 zł 
  - w dziale 853 rozdział 85395 § 4757                              1.424,58 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4110                                 800,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4120                                 200,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4278                            93.000,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4279                            31.000,00 zł       
  - w dziale 926 rozdział 92695 § 6050                            68.000,00 zł

                                                                                  -------------------------
 Razem:                                                                         761.810,06 zł

 Zmniejsza się :

   - w dziale 600 rozdział 60016 § 4278                    25.000,00 zł
   - w dziale 600 rozdział 60016 § 6057                      3.600,00 zł
   - w dziale 600 rozdział 60016 § 6059                      3.600,00 zł
   - w dziale 600 rozdział 60017 § 6050                  100.000,00 zł
   - w dziale 600 rozdział 60095 § 6050                  318.000,00 zł
   - w dziale 630 rozdział 63003 § 6050                  675.114,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050                    51.386,00 zł
   - w dziale 852 rozdział 85228 § 4110                      4.000,00 zł
   - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110                    14.500,00 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 3027                         132,96 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4017                    28.495,43 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4117                      4.357,11 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4127                         698,05 zł 
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4137                         759,78 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4217                      6.173,18 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4307                         474,86 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4417                         379,89 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4447                         829,30 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4747                         284,92 zł
   - w dziale 758 rozdział 75862 § 4757                      1.424,58 zł  
   - w dziale 921 rozdział 92109 § 4270                     125.000,00 zł  
                                                                               -------------------------
   Razem:                                                                1.364.210,06 zł

 

3. W § 2 ust.2 pkt.4 zestawienie wydatków majątkowych w kwocie 12.291.324,95 zł,
    zastępuje się   kwotą 12.169.824,95 zł.
    Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje w treści  brzmienie załącznika Nr 1 do
    niniejszej uchwały.

4.W § 2 ust.3 określającym na lata 2010- 2011 wydatki na wieloletnie programy
    inwestycyjne, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie
    załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
    mowa  w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. W kwocie   
    3.218.314,55 zł, zastępuje się kwotą 3.870.114,55 zł.   
    Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie  załącznika
    Nr 3 do niniejszej  uchwały.

    
 

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 


 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/286/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia  06 sierpnia  2010 rok


                      W budżecie gminy na 2010 rok po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16.07.2010r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o 2.753,00 zł na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
          Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach
klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale pozostała działalność wprowadza się  plan
wydatków  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000 zł, z przeznaczeniem
na zakup gruntów od osób fizycznych .
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w § 6050  7.200 zł, a zmniejsza się planowane wydatki w § 6057 o 3.600 zł,
w § 6059 o 3.600 zł  na zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Laski - Rogów" .W klasyfikacji zadania „ Remont drogi gminnej Posoka - Ewinów" "dodaną do paragrafu cyfrę „8" , zastępuje się cyfrą „7". Zwiększa się plan wydatków na: składki
na ubezpieczenia społeczne o 600 zł, składki na Fundusz Pracy o 100 zł, wynagrodzenia
bezosobowe o 35.000 zł. Zwiększenia wprowadza się w związku z planowanym
zleceniem opracowania dokumentacji remontu dróg gminnych osobom fizycznym.
Wprowadza się plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii
12.000 zł (opracowanie studium wykonalności).
W rozdziale drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu
„ Przebudowa drogi Sarbice „ o 100.000 zł. Na zadaniu pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa
Psary - Zimotki „ zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 318.000 zł, a wprowadza się
plan w § 6058  228.000 zł, w § 6059 90.000 zł. Zmiany te wprowadza się w związku
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W rozdziale drogi wewnętrzne wprowadza się plan wydatków w paragrafach:składki na ubezpieczenia społeczne 1.100 zł, składki na Fundusz Pracy 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł (opracowanie dokumentacji na remonty dróg wewnętrznych).
630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza
się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości Zimotki  o 675.114 zł.
758 Różne rozliczenia, w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zmniejsza się
plan wydatków o łączną kwotę 44.010,06 zł, zmiana klasyfikacji wydatków ,w związku
z pismem  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym .

801 Oświata i wychowanie , w rozdziale  szkoły podstawowe, zwiększa się  plan wydatków
na zadanie pn."Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przykonie
Szkoła Podstawowa w Przykonie „ o 195.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na
zadaniach: „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Boleszczyn „ 24.115 zł, „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w m. Sarbice" o 27.271 zł.
852 Pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 4.000 zł, w pozostałej
działalności zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o 14.500 zł.
W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.753 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych.
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność
 w związku z realizacją projektu systemowego: „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa  na terenie gmin powiatu tureckiego" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 44.010,06 zł z dodaną do paragrafów
czwartą cyfrą „7". W rozdziale tym wprowadza się plan ze środków własnych w paragrafach:
wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne
2.300 zł, składki na Fundusz Pracy 400 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 800 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa
i ochrona wód zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o 10.000 zł,
zakup usług pozostałych o 25.000 zł (opłaty za ścieki).
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby , zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe  o 17.500 zł,
z tego na: (przygotowanie dokumentacji  związanej z planowanym remontem  Domu Ludowego w Wichertowie (6.000 zł), Świetlicy Wiejskiej w Posoce (6.000 zł), Budynek Użyteczności Publicznej w Przykonie - Świetlica wiejska (5.500 zł). Wprowadza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne 800 zł i Fundusz Pracy 200 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 125.000,00 zł, na zadaniu „Remont budynku (wymiana pokrycia dachowego) użyteczności publicznej - Świetlicy w miejscowości
Smulsko" oraz „Remont budynku użyteczności publicznej -Świetlicy w Radyczynach „  dodaje się czwartą cyfrę w paragrafie „8" 93.000 zł i czwartą cyfrę „9" 31.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn; Świetlica wiejska w m. Żeroniczki „ o 83.000 zł, wprowadza się  plan w paragrafie wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych z czwartą cyfrą „8"
108.500 zł i z czwartą cyfrą „9"  108.500 zł.
926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków
inwestycyjnych o 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie" Budowa boiska sportowego
w m. Żeroniczki". W rozdziale  pozostała działalność wprowadza się plan wydatków
inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania: „Budowa boiska sportowego wraz z miejscem rekreacji i wypoczynku w m. Rogów" 30.000 zł, „Budowa boiska wraz z placem zabaw
w  m. Sarbice"  19.000 zł, „Budowa boiska sportowego z placem zabaw w m. Boleszczyn"
19.000 zł.  

 


 

Do pobrania:


1) Ząłczączniki nr 1,2,3 - (*.zip)