Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXXIV/265/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r.

 

 UCHWAŁA NR XXXIV/265/10 

Rady Gminy Przykona

z dnia  10 lutego 2010 r.

w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) / Rada Gminy Przykona uchwala

Statut Gminnego  Ośrodka Kultury  w Przykonie.

 

I.     Postanowienia ogólne.

 

§1

 • 1. Statut określa przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie, zwanego dalej „Ośrodkiem" oraz jego organizację, organy zarządzające i nadzorujące.
 • 2. Ośrodek jest instytucją kultury działającą na podstawie niniejszego Statutu i przepisów szczególnych.

§2.

1.    Siedziba Ośrodka jest położona w miejscowości Przykona, ul. Szkolna 7,  a terenem działania obszar Gminy Przykona.

2.    Ośrodek używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu z podaniem adresu siedziby.

3.    Ośrodek  prowadzi swoją działalność wykorzystując pomieszczenia budynku Urzędu Gminy .

§3.

1.Ośrodek jest gminną instytucją kultury.

2.Ośrodek może korzystać z pomocy fachowej innych instytucji kultury.

 

 

 

 

II.    Cele i zadania Ośrodka jako gminnej instytucji kultury.

§4.

Celem Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych społeczeństwa Gminy, a także rozwijanie, upowszechnianie kultury i współtworzenie wartości kultury.

§5.

 Do podstawowych zadań Ośrodka należy edukacja kulturalna i wychowywanie             przez sztukę, a w szczególności :

1) rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb  

   kulturalnych,

2)tworzenie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze,

3)tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, amatorskiego ruchu  

     artystycznego, a także rękodzieła ludowego,

4)współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie 

    upowszechniania kultury,

5)organizowanie zajęć , konkursów i imprez kulturalno -  rekreacyjnych,

6) sprawowanie opieki nad zabytkami Gminy Przykona,

7) utrzymywanie gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej służących    

     realizacji statutowych celów Gminnego Ośrodka Kultury,

8) realizowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§6

Ośrodek może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy Przykona i instytucji na jej terenie działających, a w szczególności:

 • 1) organizować spektakle, wystawy i koncerty,
 • 2) prowadzić naukę języków obcych,
 • 3) prowadzić impresariat artystyczny,
 • 4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
 • 5) prowadzić ogniska artystyczne,
 • 6) prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu itp.,
 • 7) realizować imprezy zlecone, okolicznościowe, rodzinne itp.,
 • 8) organizować imprezy kulturalno - rekreacyjne,
 • 9) prowadzić kółka zainteresowań.

III.   Organy Ośrodka i jego organizacja.

§7.

 • 1. Organizatorem Ośrodka jako instytucji kultury jest Gmina Przykona.
 • 2. Rada Gminy Przykona określa w drodze uchwały nazwę Ośrodka, siedzibę i przedmiot jego działania.
 • 3. Rada Gminy Przykona może dokonać w drodze uchwały połączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji Ośrodka.
 • 4. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach określonych postanowieniami ust. 1-3 regulują powszechnie obowiązujące przepisy szczególne.

 

§8.

1. Wójt Gminy powołuje i odwołuje Dyrektora Ośrodka.

2. Wójt Gminy  może ogłosić konkurs na Dyrektora Ośrodka.

§9.

 Organem nadzorującym Ośrodek jest Wójt Gminy Przykona.

§10.

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania ustala Dyrektor w      nadawanym Regulaminie Organizacyjnym.

2. Wójt Gminy Przykona opiniuje Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

 

§11.

Wójt Gminy Przykona sprawuje nadzór nad Ośrodkiem jako jednostką organizacyjną Gminy oraz ustala wysokość wynagrodzenia dla jego Dyrektora.

§12.

 • 1. Dyrektor Ośrodka zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, jest za niego odpowiedzialny oraz ustala wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka.

 

 • 2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Ośrodka jest Wójt Gminy Przykona.

 

§13.

 • 1. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo.

2.       Wykonując wyznaczone zadania Dyrektor Ośrodka sprawuje kontrolę wewnętrzną w     

      zakresie prowadzonych spraw.

 

 

§14.

Dyrektor Ośrodka składa w okresach półrocznych sprawozdanie z działalności Ośrodka Wójtowi Gminy.

 

 

 

IV.       Gospodarka finansowa Ośrodka.

 

§15.

 • 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest Plan Działalności Ośrodka, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji Gminy Przykona.
 • 2. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3.   Przychodami Ośrodka są wpływy z prowadzonej działalności, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu przepisu art. 2 i art. 4 ustawy o ochronie dóbr kultury, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy Przykona, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

4.    Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

5.    Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych Regulaminem Organizacyjnym i udzielanych jemu przez Dyrektora Ośrodka upoważnień ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 

 

 

§16.

Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

V.         Przepisy końcowe.

 

§17.

Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do gminnego rejestru instytucji kultury.

 

§18.

Pracownicy Ośrodka winni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wymogom określonym w odrębnych przepisach.

§.19.

 

Niniejszy statut może być zmieniony Uchwałą Rady Gminy w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 20.

 

Traci moc uchwała Nr XXII/157/08  Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przykonie.

§ 21.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

 

Przedłożony projekt Uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie dotyczy zmiany nazwy instytucji kultury z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przykonie na Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie. Zmiana ta jest dokonana w związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.