Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIV/264/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010r.

 

Uchwała Nr XXXIV/264/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 10 lutego 2010r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012

zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.

zmienionej Uchwałą Nr XXV/185/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009r.

zmienionej Uchwałą Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009r

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Rady Gminy Przykona nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. stanowiący Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany i aktualizowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu inwestycji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/264/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 10 lutego 2010r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r.  Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012

zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.

zmienionej Uchwałą Nr XXV/185/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009r

zmienionej Uchwałą Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009r

Zmiany w programie wynikają z nowych uwarunkowań, zmian harmonogramu inwestycji oraz dostępności środków finansowych. Realizacja tych zadań łączy się z szeroko pojętą działalnością inwestycyjną, mającą na celu zapewnienie możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia.