Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXIV/262/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010 roku

 

          

UCHWAŁA Nr XXXIV/262/10

RADY GMINY PRZYKONA

 z dnia 10 lutego 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki  na lata 2010- 2016.

 

               

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza  się „Plan Odnowy Miejscowości Żeroniczki" na lata 2010 - 2016, który został przyjęty Uchwałą Nr 1/10 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Żeroniczki w dniu 02 lutego  2010r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          

 

                                                                                                              

                                                    

Uzasadnienie

        Do Uchwały Nr XXXIV/262/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 10 lutego 2010 roku

Gmina Przykona oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Żeroniczki, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) Plan Odnowy Miejscowości Żeroniczki  został przyjęty Uchwałą Nr 1/10 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żeroniczki z dnia  02 lutego 2010 r., a następnie przedstawiony Radzie Gminy Przykona celem zatwierdzenia.