Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku

 

Uchwała  Nr XXXIV/256/10
Rady Gminy Przykona
z dnia  10 lutego  2010 roku

 

 

W sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy  Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2009 rok

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Przykona uchwala co następuje;

§ 1.
 W uchwale Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok prostuje się błąd
  pisarski w następujący sposób:
  W § 1 ust.2 w zdaniu pierwszym  zapis „ zmniejsza się „ zastępuje się zapisem
   „zwiększa się „.
 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy budżetu na 2009 rok


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/256/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 10 lutego   2010 roku

 

 

 

    W piśmie Nr WA I 0903/ 154/2/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku  Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu  stwierdziła, że w Uchwale Nr XXXIII/245/09
Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie na 2009 rok wystąpił błąd pisarski.
W  przedłożonej  uchwale przedstawiono sprostowanie błędu  pisarskiego.