Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 luty 2010 roku

 

Uchwała Nr XXXIV/255/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia  10 luty  2010 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie
gminnym  (Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211 , art.212  ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz.1240) ,art.16, art.24 ustawy
z dnia 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych  ustaw (Dz. U.  Nr 215 poz. 1664) Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje :
§ 1.
W Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku 
w sprawie budżetu na 2010 rok  zmienionej,
Zarządzeniem Nr  206/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 stycznia 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1.  W § 1 ust.1 uchwały  łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa  się o 3.439.133 zł,
dochody w wysokości 20.870.495 zł, zastępuje się kwotą  24.309.628 zł,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 20.370.495 zł, zastępuje się kwotą  23.809.628 zł,
- dochody majątkowe  500.000 zł.
Zmniejsza się:
- w dziale 852 rozdział 85212 § 2360     5.000 zł
Dodaje się:
- w dziale 852 rozdział 85212 § 0970             1.500 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 0980             3.500 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030           25.500 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 0690      2.100.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 0970      1.313.633 zł
                                                                   ------------------------
Razem:                                                          3.444.133 zł

2. W § 2 ust. 1 uchwały łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok  zwiększa  się o 3.439.133 zł,
 wydatki w wysokości 26.844.495 zł, zastępuje się  kwotą  30.283.628 zł,
 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości  18.221.820,05 zł , zastępuje się  kwotą 20.597.953,05 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.622.674,95 zł, zastępuje się kwotą   9.685.674,95 zł  

Zmniejsza się :
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        340.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4210            4.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4260            5.000 zł
                                                                      -------------------
Razem:                                                           349.000 zł

Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050     1.073.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3110          25.500 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4270           50.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210             5.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 6050         330.000 zł
                                                                   ---------------------
Razem:                                                        1.483.500 zł

Dodaje się :
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4400            9.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 2960     2.100.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300        185.633 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4390          10.000 zł
                                                                  ---------------------
Razem:                                                        2.304.633 zł              

3. W § 2 ust.2 pkt.4 zestawienie wydatków majątkowych w kwocie 8.622.674,95 zł, zastępuje się kwotą 9.685.674,95 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W§ 2 ust. 3  określającym na lata 2010 - 2011  wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
                   
5. Skreśla się § 8 uchwały budżetowej.

6.W § 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
 - w pkt.1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  kwotę 941.000 zł, zastępuje się
    kwotą 947.238,95 zł
 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/255/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia 10  luty  2010r

         Budżet  Gminy na 2010 rok po stronie dochodów zwiększa się o  3.439.133 zł.
Zwiększenie w kwocie 3.413.633 zł związane jest z likwidacją gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem 01 stycznia 2010 roku. Wprowadza
się na dochody budżetu środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym
w kwocie 1.313.633 zł oraz ujmuje się w planie dochodów, planowane dotychczas
przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie
2.100.000 zł zmniejszając je o 500.000 zł w związku z szacowanym niskim wykonaniem.
Natomiast o 25.500 zł zwiększa się  dochody na podstawie zawiadomienia  Wojewody
Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-10/10  z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania
planu dotacji celowej na realizacje własnych zadań bieżących gmin w związku z realizacją
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o 5.000 zł,
a wprowadza się  plan dochodów w paragrafie wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów
w kwocie 1.500 zł.

        W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany po stronie wydatków
w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i  łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi
zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o 1.073.000 zł z tego na: „Wodociąg
Przykona- Psary-Żeroniczki" 533.000 zł, „Budowa sieci  wodociągowej w m. Rogów"
50.000 zł, „Budowa sieci wodociągowej Zimotki- Jakubka- Młyniska „ 100.000 zł,
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona" 10.000 zł, „Przebudowa układu technologicznego uzdatniania wody na stacji wodociągowej w m. Przykona" 30.000 zł,
„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „ 350.000 zł.
Zmiany te wprowadza się w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
600  Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się plan
wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych" o 340.000 zł.
Zmianę tą wprowadza się w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale pozostała działalność wprowadza się
plan wydatków na opłaty za czynsze za wynajem budynku w kwocie 9.000 zł.
Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o 4.000 zł i zakup energii
o 5.000 zł.
Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały poprzez zmianę nazwy zadania z „ Zakup i montaż kontenerów socjalnych" na „ Budowa budynku socjalnego w m. Żeroniczki". 
852 Pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność zwiększa się planowane
wydatki na świadczenia społeczne o 25.500 zł (Program pomoc państwa w zakresie
dożywiania".
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa
i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe o 50.000 zł
z przeznaczeniem na remonty sieci i studni kanalizacyjnych. W rozdziale pozostała
działalność, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 5.000 zł (edukacja
ekologiczna), wprowadza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie
185.633 zł z przeznaczeniem na działalność edukacyjną 35.000 zł, opracowanie planów
i programów związanych z ochroną środowiska 30.633 zł, usługi związane z wywozem odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów 120.000 zł (zadanie do realizacji
na podstawie Uchwały Rady Ministrów  z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pn."Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032"),
wprowadza się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10.000 zł (koncepcja gminnego parku energetycznego). Zwrot nadwyżki
dochodów z roku poprzedniego 2.100.000 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 330.000 zł , z tego
na zadanie „ Świetlica wiejska z placem zabaw i obiektami rekreacji w miejscowości
Rogów" o 300.000 zł, „Świetlica wiejska w miejscowości Żeroniczki „ 30.000 zł.
Zmiany te wprowadza się w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się również zmiany  Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez
dodanie zadania pn. „Świetlica wiejska w miejscowości Żeroniczki"
okres realizacji rok  2010 - 2011
wydatki łącznie                                380.000 zł
planowane wydatki w roku 2010    30.000 zł
planowane wydatki w roku 2011  350.000 zł.