Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010r.

 

                                                                                                                                

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/10

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 10 lutego 2010r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

                  Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski

                  i Wichertów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Przykona, dla działek położonych  w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

 

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu.

 

§1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona", uchwalonego 19 marca 2008 r. uchwałą nr XVII/106/08  Rady Gminy Przykona, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla wybranych terenów w miejscowości Wichertów, Przykona, Psary i Laski, zwaną dalej planem.

 

§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. „Gmina Przykona - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skala 1:1000 Wichertów, działki nr 75, 109, 111, 177" wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. „Gmina Przykona - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skala 1:1000 Psary, działka nr 231/4," wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. „Gmina Przykona - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skala 1:1000 Psary, działki nr 285/1, 285/2" wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rysunek planu w skali 1:500 pt. „Gmina Przykona - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skala 1:500 Przykona, działka nr 241/3" wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. „Gmina Przykona - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skala 1:1000 Laski, działka nr 35/3 w części" wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

7. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

 

§3. Przedmiotem planu jest określenie:

 • 1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • 2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • 3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • 4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • 5. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • 6. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
 • 7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 • 8. szczegółowych zasad podziału nieruchomości;
 • 9. szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
 • 10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • 11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • 12. stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 • 1. granica planu miejscowego;
 • 2. symbol terenu;
 • 3. linia rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określona ;
 • 4. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

 

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 • 1. budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany zgruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
 • 2. urządzeniu służącym reklamie - należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie;
 • 3. froncie działki - należy przez to rozumieć tę granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę;
 • 4. kalenicy dachu - należy przez to rozumieć najwyższą i najdłuższą, poziomą krawędź załamania połaci dachu spadowego;
 • 5. liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
 • 6. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej zabudowy;
 • 7. obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, która służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;
 • 8. przeznaczeniu podstawowym, dominującym - należy przez to rozumieć dominujący ( główny ) sposób zagospodarowania terenu;
 • 9. przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczalnym - należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;
 • 10. symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające;
 • 11. powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • 12. maksymalnej powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu;
 • 13. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki;
 • 14. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość wrzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego;
 • 15. terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem;
 • 16. urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne;
 • 17. usługach nieuciążliwych, produkcji nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi i działalność produkcyjną, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, nie oddziałują negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, nie powodują ponadnormatywnego hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, ustalonych przepisami szczególnymi dla określonego dominującego przeznaczenia terenu;
 • 18. usługach uciążliwych, produkcji uciążliwej - należy przez to rozumieć usługi i działalność produkcyjną zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu w rozumieniu przepisów odrębnych, oddziałujące negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, powodujące ponadnormatywny hałas, wibracje, promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza i gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, przekraczające normy wyznaczone przepisami szczególnymi dla określonego w planie przeznaczenia dominującego;
 • 19. terenie usług i wytwórczości - należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, oraz wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, przy czym uciążliwość ich zamyka się w granicach własnej działki;
 • 20. uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;
 • 21. zasięgu uciążliwości dróg - należy przez to rozumieć zasięg ponadnormatywnego oddziaływania dróg;
 • 22. przepisami prawa - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

 

 

 

 

DZIAŁ II. USTALENIA OGÓLNE

 

Rozdział 2.

 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenie terenu, przyporządkowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia:

P,U - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - działki nr 75, 109, 111, 177 w miejscowości Wichertów, działki nr 285/1 i 285/2 (nowe numery 285/4, 285/3) w miejscowości Psary ;

U - teren zabudowy usługowej - działka nr 241/3 w miejscowości Przykona, działka nr 35/3 w części w miejscowości Laski, działka nr 241/3 w miejscowości Przykona;

U/MN - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jako przeznaczenia dopuszczalnego, działka nr 231/4 w miejscowości Psary;

 

Rozdział 3.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane części należy lokalizować zgodnie
   z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi w rysunku planu.

2.Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic głównych brył budynków określone w Rozdziale 12 nie dotyczą towarzyszącej zabudowy garażowej i gospodarczej.

3. Zezwala się na lokalizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do głównej bryły budynku.

4. Ustala się zakaz lokalizacji budynków wysokich i wysokościowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Rozdział 4.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§8.  Wszelka działalność w obrębie terenów objętych planem powinna respektować obowiązujące przepisy prawa.

 • 1. Wprowadza się całkowity zakaz:
 • a) składowania jakichkolwiek odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
 • b) odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych.
 • 2. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa.
 • 3. Zbędne masy ziemi powstające w czasie realizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicy działki własnej lub sąsiednich, lub składować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
 • 4. Działalność usługowa nie może powodować uciążliwości dla środowiska
  i zdrowia ludzi, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki, na której zlokalizowany jest obiekt.

 

 • 5. Instalacje zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P,U , U i U/MN nie mogą powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach regulujących dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, poza terenem do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.
 • 6. Na terenie określonym symbolem przeznaczenia U/MN, zabrania się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  (poza obiektami infrastruktury technicznej), dla których ustalono obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
 • 7. Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienie właściwego standardu akustycznego dla nowoprojektowanej zabudowy poprzez
 • a) dla terenu oznaczonego symbolem U/MN poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • b) w przypadku występowania hałasu ponadnormatywnego ustala się stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających hałas np.: pełne ogrodzenia i bramy od strony drogi, ograniczenie prędkości;
 • c) ograniczenie uciążliwości hałasowej do granic nieruchomości, na której prowadzona jest działalność związana z emisją hałasu;
 • 8. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym systemem wywozu odpadów komunalnych, natomiast gospodarka odpadami nie będącymi odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach na każdej posesji.
 • 9. W kształtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i nieurządzonej należy:
 • a) zachować w miarę możliwości istniejący drzewostan w postaci zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zieleni towarzyszącej zabudowie oraz ciągom komunikacyjnym,
 • b) na terenach nowej zabudowy przeznaczyć na cele zieleni powierzchnie określone w przepisach szczegółowych niniejszego planu,
 • c) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i budowie obiektów budowlanych tylko jeżeli ich likwidacja wynika z ustaleń planu lub przepisów prawa.

 

Rozdział 5.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

§9. 1. Działka nr 241/3 w miejscowości Przykona i działki nr 75, 109, 111 i 177 w miejscowości Wichertów, znajdują się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

Wszystkie zewidencjonowane stanowiska archeologiczne oraz strefy ich występowania podlegają ochronie konserwatorskiej.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach występowania stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, podczas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Delegatura w Koninie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed rozpoczęciem prac ziemnych.

 

2.  W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego - należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.          

Rozdział 6.

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

§10. Parametry zabudowy i wskaźniki kształtowania zabudowy określono w rozdziałach 
12 i 14 niniejszej uchwały.

Rozdział 7.

Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

 

§11.  1. Działki nr 75, 109 oraz część działek nr 111 i 177 w miejscowości Wichertów, działki nr 231/4, 285/1 i 285/2 (nowe numery 285/3 i 285/4) w miejscowości Psary oraz działka nr 241/3 w miejscowości Przykona położone są w granicach terenu górniczego „Adamów - Koźmin" utworzonego decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki Nr GW/M/Pfu/84 z dnia 27 kwietnia 1984r. Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa DGe/WL/487/4473/99 z dnia 28.09.1999 r.

2. Działki nr 231/4, 285/1 i 285/2 (nowe numery 285/3 i 285/4) w miejscowości Psary oraz działka nr 241/3 w miejscowości Przykona położone są w granicach obszaru górniczego „Adamów" utworzonego decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki Nr VMF/3045/61 z dnia 12 lipca 1961 r.

3. W obszarze lokalizacji działek objętych zmianą planu nie będą prowadzone roboty górnicze związane z ruchem zakładu górniczego, nie przewiduje się występowania szkód związanych z deformacjami terenu spowodowanych eksploatacją górniczą.

4. W części północnej miejscowości Psary ( działki nr 285/1 i 285/2) prowadzone były w latach 1983-1986 roboty górnicze ( zdejmowanie i zwałowanie nadkładu) w związku z eksploatacją złoża węgla brunatnego „Adamów"

 

Rozdział 8.

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

§12. Nie ustala się   

 

 

Rozdział 9.

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

 

§13.   Nie ustala się

 

Rozdział 10.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

 

§14.  Na terenie działki nr 231/4 w miejscowości Psary i 35/3 w miejscowości Laski, ze względu na sąsiedztwo gazociągu w/C DN 250 relacji Turek - Uniejów, ustala się minimalną odległość podstawową lokalizacji obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej:

- 35 m na stronę od jego osi dla budynków użyteczności publicznej (zabudowa usługowa);

-  20 m na stronę od jego osi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

 

Rozdział 11.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

§15.  Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

 • 1. budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;
 • 2. sieć elektroenergetyczną należy realizować jako podziemną;
 • 3. dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznej jako napowietrznej wyłącznie w przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi lub istniejącą infrastrukturą podziemną;
 • 4. budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej iposiadać przyłącze wodociągowe, umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposobem zagospodarowania i zabudowy działki;
 • 5. wody deszczowe z powierzchni dachów oraz terenów zielonych mogą być odprowadzane w sposób niezorganizowany do ziemi w granicach własnej działki;
 • 6. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi, w przypadkach określonych przepisami odrębnymi, należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami;
 • 7. ścieki przemysłowe po ich podczyszczeniu do wartości określonych przepisami odrębnymi przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i ścieki bytowe, będą docelowo odprowadzane rozdzielczą siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków, do czasu budowy kolektora kanalizacji sanitarnej dopuszcza się lokalizację atestowanych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub indywidualnych oczyszczalni biologicznych;
 • 8. wszystkie budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją;
 • 9. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne źródła energii;
 • 10. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w granicach działki budowlanej.
 • 11. dla prowadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa itp.) niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, zarezerwować należy teren poza pasem drogowym drogi krajowej.

 

§16.  1. Obsługa komunikacyjna działki poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z drogi gminnej.

2.  Obsługa komunikacyjna terenów położonych przy drodze krajowej nr 72 możliwa jest wyłącznie poprzez układ dróg zbiorczych i lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na istniejących skrzyżowaniach z zachowaniem minimalnych odległości między skrzyżowaniami. Wyklucza się możliwość tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej.

3.. Na terenie objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

 • 1) potrzeby parkingowe należy realizować na nieruchomości własnej inwestora;
 • 2) należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na l lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • 3) dla funkcji usługowej należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości 1 miejsce na każde 30m² powierzchni użytkowej usług;
 • 4) dla funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności;

 

DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 

Rozdział 12.

 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczonego symbolem P,U

 

§17.. 1.Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem P,U:

         przeznaczenie podstawowe: teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług;

 

§18. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia P,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • 1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

 

 

RODZAJ USTALENIA

 

WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA

A

B

C

1

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy

1,8

2

Maksymalna wysokość zabudowy [m]

25,0

3

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]

10

4

Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki]

60

 

2.  dla terenu oznaczonego symbolem P,U ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m od granicy działki z terenem drogi gminnej zgodnie z rysunkiem planu;

3.  przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogą krajową uwzględnić należy strefę uciążliwości drogi dla stałych użytkowników sąsiadujących obszarów, zagrożenie dla upraw, budowli oraz narażenie na degradację stałych komponentów środowiska naturalnego, dopuszcza się wznoszenie budynków w zasięgu uciążliwości drogi określonych w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska pod warunkiem zastosowania przez inwestorów środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w w/w przepisach,

odległości dla drogi klasy G ( głównej) wynoszą:

-min 90 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

- min 25 m dla obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi

 • 4. dla zabudowy związanej z przeznaczeniem terenu ustala się dachy płaskie lub skośne o kącie nachylenia 15 - 45 stopni;
 • 5. nakazuje się zastosowanie zieleni izolacyjnej nisko i wysokopiennej, zimozielonej wzdłuż granicy działki;
 • 6. obsługa komunikacyjna dla terenu położonego w m. Wichertów, poprzez istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr 72 z drogą gminną do m. Smulsko;
 • 7. dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego dla prowadzącego działalność gospodarczą, pod warunkiem zachowania w budynku, klimatu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • 8. dla budynków mieszkalnych obowiązuje: maksymalna wysokość zabudowy do 10 m npt , dachy skośne o kącie nachylenia 15 - 45 stopni;
 • 9. dopuszcza się podział nieruchomości i wydzielanie dróg wewnętrznych.

 

Rozdział 13.

 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem U

 

§19. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U:

         przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

 

§20. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U obowiązuje zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;

 

§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • 1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

 

 

RODZAJ USTALENIA

 

WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA

A

B

C

1

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy

0.8

2

MZZZZZZ Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy

2

3

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]

20

4

Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki]

50

 

2. poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 90 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia do budynku;

  3. dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m od granicy działki z terenem drogi gminnej i 25,0 m od krawędzi jezdni drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu; przy lokalizacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w m. Laski, w strefie oddziaływania drogi krajowej nr 72, należy przewidzieć staraniem i na koszt inwestora terenu zabezpieczenia przed uciążliwościami wywołanymi ruchem drogowym;

4. dla zabudowy usługowej dachy płaskie lub skośne , o kącie nachylenia 25 - 45 stopni;

 • 5. nakazuje się zastosowanie zieleni izolacyjnej nisko i wysokopiennej zimozielonej wzdłuż granicy działki.
 • 6. dojazd do terenu w m. Laski możliwy jest poprzez skrzyżowanie drogi krajowej
  nr 72 z drogą powiatową do m. Korytków;
 • 7. obiekty budowlane lokalizowane w obrębie skrzyżowania nie mogą ograniczać widoczności skrzyżowania.

Rozdział 14.

 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej
 z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonego symbolem U/MN

 

§22. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U/MN:

        przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

 przeznaczenia dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa

 

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/MN obowiązuje zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;

 

§24. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • 1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

 

 

RODZAJ USTALENIA

 

WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA

A

B

C

1

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy

0.8

2

Maksymalna wysokość zabudowy [m] - do kalenicy

9,5

3

MZZZZZZ Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy

2

6

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]

20

7

Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki]

40

 

2. poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 90 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia do budynku ;

3. dla terenu oznaczonego symbolem U/MN ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m od granicy działki z terenem drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu;

4.dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 25 - 45 stopni lub płaskie;

 

 

DZIAŁ IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

 

Rozdział 15.

 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§25. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy sposób użytkowania terenu w granicach objętych planem do czasu realizacji zabudowy zgodnej z planem.

 

§26.Przeznacza się  na cele nierolnicze grunty rolne kl. IIIb w miejscowości Psary, znajdujące się   w granicach objętych planem, na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-355/09  z dnia 05.11.2009 r.

 

Rozdział 16.

Ustalenia końcowe

§27.Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości  30%.

 

§28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/254/10

Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przykona rozstrzyga, co następuje:

W zawiązku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla wybranych terenów w miejscowości Wichertów, Przykona, Psary i Laski, nie zachodzi konieczność realizacji nowych sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/254/10

Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przykona rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Przykona w sprawie braku uwag, na etapie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/254/10

Rady Gminy Przykona

  z dnia 10 lutego 2010r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
                 dla działek położonych w miejscowości: Psary, Przykona, Laski i Wichertów

 

Przedmiotem uchwalenia jest zmiana mpzp Gminy Przykona, uchwalonego uchwałą
nr XV/73/03 z dnia 16. 12. 2003 r. w zakresie wybranych działek w w/w miejscowościach.

            Zasadniczą podstawą prawną regulującą procedurę formalną opracowania jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymogów tej ustawy Wójt Gminy zawiadomił zainteresowanych o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu (lipiec 2008 r.).

W listopadzie tego roku weszła w życie ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która wprowadziła zmiany w dotychczasowej procedurze sporządzania planów miejscowych.

Po analizie zmian, wynikających z „nowej" ustawy w kontekście zaawansowania i zakresu niniejszego opracowania, Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o podanie informacji dot. zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko.

Dalsza procedura formalna odbywała się z uwzględnieniem obydwu ustaw i obejmowała:

 • 1. opracowanie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46, art.54 i art.55 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku.

      Projekt zmiany planu wykonano w jednym wariancie gdyż przedmiotowe

      zmiany dotyczyły realizacji wniosków właścicieli - inwestorów.

 • 2. Stosownie do informacji otrzymanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz od Powiatowego Inspektora Sanitarnego - zostały opracowane prognozy oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji.

Instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektów  planów miejscowych, zaakceptowały przedłożone do opiniowania  i uzgadniania opracowania, tj. projekt zmiany planu i prognozę  oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, że w Psarach grunty o pow. 0,8115 ha jest w kl. IIIb, wystosowano wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za  pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, celem uzyskania zgody na wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia, zgodnie z wnioskami właściciela, na działalność  gospodarczą, usługi i handel.

 • 3. Stosownie do art. 17 pkt 10 ustawy z planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 3 pkt 11 oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, były wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Przykonie. O terminie wyłożenia do wglądu oraz możliwościach składania uwag do projektowanych rozwiązań, powiadomił Wójt Gminy poprzez obwieszczenie w lokalnej gazecie, na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej UG.

W okresie wyłożenia do wglądu zorganizowano dyskusję publiczną. Do projektowanych rozwiązań nie wniesiono uwag.

                  Po wykonaniu ustawowych wymogów dot. opracowania, opiniowania i uzgadniania projekt zmiany planu przedłożono Radzie Gminy do uchwalenia.