Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XLII/314/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 listopada 2010 roku

 

UCHWAŁA NR XLII/314/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona, oznaczonej numerem geodezyjnym 456/5 pow. 0,0047ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.