Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLII/313/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 listopada 2010 r.

 

Uchwała Nr XLII/313/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r (M.P. Nr 55, poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. ( M.P. Nr 75 poz. 950) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 360,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 750,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 800,00 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 850,00 zł

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton - 700,00 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 30 miejsc - 880,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2011.

 

Do pobrania:

Załączniki  nr 1,2,3 (*.zip - 15KB)