Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLII/312/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 listopada 2010 r

 

Uchwała Nr XLII/312/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm. / art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / Dz.U. z 2006 Nr 136 poz. 969 ze zm./ Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r / MP Nr 76, poz. 960/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r / MP Nr 76 poz. 960/ obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 20,00 zł za 1 dt, która to kwota stanowi podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2011r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2011 rok.