Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XLI/310/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku

 

UCHWAŁA NR XLI/310/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 października 2010 roku

 

 w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./oraz art. 25 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. z 2004 r. Nr 121., poz 1266 z późn. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 § 1

 Potwierdza celowość realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć i pozytywnie opiniuje wniosek Wójta Gminy Przykona dotyczący dofinansowania tych zadań ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2011 r.

1.Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ewinów o długości odcinka drogi 885 m, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geodezyjnymi 700, 701,699, 698 i 697. 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.