Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XLI/307/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku

 

UCHWAŁA Nr XLI/307/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki  na lata 2010-2016 zatwierdzonym  uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.

    

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze  zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza  się zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010 - 2016, które zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/10 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Żeroniczki  w dniu 20 października 2010 r. polegające na zmianie lat realizacji i kosztów zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w miejscowości Żeroniczki " wraz z jego opisem a także dodaniu  punktu „Opis i charakterystyka obszarów  o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców" w wyniku czego zmienia się również spis treści.

2. Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1   (*.pdf - 440Kb)