Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XLI/306/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku

 

UCHWAŁA Nr XLI/306/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów  na lata 2010-2016 zatwierdzonym  uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.

              

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze  zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza  się zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010 - 2016, które zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/10 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Rogów  w dniu 18 października 2010 r. polegające na zmianie nazwy zadania z  „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Rogów" na „Budowa boiska sportowego wraz z miejscem rekreacji i wypoczynku w m. Rogów " wraz ze zmianą lat realizacji, kosztów i opisem a tym samym wprowadza się zmianę numeracji w spisie treści oraz dodaje się  punkt „Opis
i charakterystyka obszarów  o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców".

2. Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 ( *.zip - 30 KB)