Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XLI/304/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku

 

UCHWAŁA Nr XLI/304/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym  uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą  Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, oraz  uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku.

               

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze  zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza  się zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki" na lata 2009 - 2015, które zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/10 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa
w dniu 15 października 2010 r. poprzez dodanie punktu  „Opis i charakterystyka obszarów  o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców" a tym samym wprowadza się zmiany w spisie treści.

2. Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009-2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 ( *.zip - 700kB)