Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLI/302/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku

Uchwała Nr XLI/302/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 października 2010 roku

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 rojku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.) oraz art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2013 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Przykona z radą pożytku publicznego w przypadku jej powołania lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§1

1. Konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Gminy Przykona projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są na terenie Gminy Przykona organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną  w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2 ust.2 o poddanej konsultacji sprawie.

§3

1 Wójt Gminy Przykona w drodze zarządzenia przed rozpocząciem knsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

4) komórkę / jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów prawa miejscowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przykona.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona

3. Konsultacje mogą być przeprowadzone  w jednej z niniejszych form:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiony jest projekt aktu prawa,

2) wyrażenia pisemnej opinii i założenia uwag do projektów, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały drogą pisemną lub elektroniczną.

4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje.

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie, terenie, opiniach lub uwagach zaprezentowanych w trakcie konsultacji  oraz wykaz organizacji biorących udział w konsultacjach Lub Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania.

 

§4

1. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Przykona przedstawia Radize Gminy Przykona w uzasadnieniu do projektów aktów prawa miejscowego.

2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przykonie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. Konsultacje uważa sie za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

2. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym przez Wójta Gminy Przykona terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Czesław Witczak

 

 

  Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF