Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLI/301/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 r

 

Uchwała Nr XLI/301/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./ /art.15, art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r /M.P. Nr 55, poz 755/ Rada Gminy rzykona uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 29,00 zł - przy sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągnika, pojazdów jednośladowych. 

2. Opłata targowa płatna jest codziennie w dniu prowadzenia sprzedaży. 

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa. 

2. Inkasentem wyznacza się P. Sekurę Mirosława zam. Przykona. 

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pobór opłaty targowej w wysokości 3,00 zł od jednej uiszczonej opłaty. 

4. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych na rachunek Urzędu Gminy Przykona w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który opłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej na 2011 rok.