Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 r.

 

Uchwała Nr XLI/300/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok . 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ art.5 ust.1, art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010r Nr 95, poz.613 ze zm. / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011r /M.P. Nr 55, poz. 755/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona : 

1. Od gruntów : 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,90zł od 1 ha powierzchni 

3) położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 0,33zł od 1 m2 powierzchni 

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17zł od 1 m2 powierzchni 

2. Od budynków lub ich części : 

1) mieszkalnych - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem budynków lub ich części o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 800m2 , dla których stawka wynosi- 21,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

5) wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 4,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej 

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,40zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

§ 2. 1. Różnica pomiędzy stawką podstawową podatku, a stawką preferencyjną, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006). 

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro. 

3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc jeżeli nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 roku). 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki , o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 zobowiązany jest, bez wezwania do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia następujących informacji: 

a) wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie , albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) w zakresie pozostałych informacji -informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311) 

2. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z § 2 ust.2 i 3 oraz § 3 ust.1 niniejszej uchwały zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki wynikającej pkt.2 lit. b z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011r /M.P.Nr 55, poz 755/ 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2011 rok.