Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XL/297/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010r.

 

UCHWAŁA NR  XL/297/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 28 września 2010r.

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2010-2017" 
  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), w związku z art.17  i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150  ze zm. ), Rada Gminy Przykona po uzyskaniu wymaganych opinii uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2010-2017" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Do pobrnia:

1) Załacznik nr 1 (*.pdf -  2,5 MB)