Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XL/293/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.

 

UCHWAŁA NR XL/293/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko, gm. Przykona, oznaczonych numerami działek:

- 163/1 o pow. 0,0093 ha,

- 169/1 o pow. 0,0221 ha,

- 168/1 o pow. 0,0087 ha,

- 175/1 o pow. 0,0024 ha,

- 174/1 o pow. 0,0219 ha,

- 155/5 o pow. 0,0749 ha.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.