Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XL/291/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.

 

UCHWAŁA NR XL/291/10
 RADY GMINY PRZYKONA
 z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Ewinów

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ewinów, gm. Przykona, oznaczonej numerem geodezyjnym 5/2 pow. 0,0364 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.