Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

 

UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY  PRZYKONA
Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona  lub  jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§1.1.Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania  na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis , pomocy de  minimis w rolnictwie, w przypadkach, w których ulga stanowić  będzie pomoc de mini mis, pomoc de minimis w rolnictwie oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
   2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
      1) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
      2) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację społeczną  lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części  mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika albo osób będących na jego  utrzymaniu, bądź dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej ;
      3) uldze - rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności;
      4) należnościach - rozumie się przez to należności pieniężne główne wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, mające charakter cywilnoprawny,  przypadające Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym;
      5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, koszty czynności przygotowawczych oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego  dochodzenia  zapłaty wierzytelności, w tym koszt  doręczenia wezwania do zapłaty;
     6) beneficjencie pomocy - oznacza dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą ,  bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;


 §2.1.Do umarzania należności, rozkładania na raty i odraczania terminu ich płatności uprawnieni są :
        1) Wójt Gminy - bez ograniczenia kwoty
        2) Kierownik jednostki podległej nie posiadającej osobowości prawnej, pod warunkiem, że wartość wierzytelności głównej nie przekracza  1.000 zł.
       2.W przypadku, gdy wartość należności jest wyższa  od kwoty, o której mowa w ust.1 pkt.2, właściwy kierownik przekazuje sprawę Wójtowi, wraz z informacją o podejmowanych przez kierownika działaniach mających na celu wyegzekwowanie należności  przypadającej danej jednostce . 
 

§3.Należność o charakterze cywilnoprawnym  może zostać umorzona w całości lub części ,jej spłata odroczona lub rozłożona na raty, w szczególności gdy:
       1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek  nie podlegający  egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł
       2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoznacznym braku  majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
       3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu  egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
       4) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny ;
       5) należność powstała w wyniku błędnego naliczenia spowodowanego niekompletną dokumentacją, za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności;
       6) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, a kwota należności nie została odzyskana w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego.
§4  1. Umorzenie należności, odroczenie terminu jej płatności lub rozłożenie na raty może nastąpić na wniosek dłużnika.
      2. W przypadkach o których mowa w §3 pkt.1, 2 i 6 niniejszej uchwały, umorzenie należności może nastąpić  z urzędu.
      3. Udzielenie ulgi następuje:
          1) z urzędu - w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela,
          2) na wniosek dłużnika - w drodze pisemnego porozumienia stron ( wierzyciel i dłużnik).  
       4.Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela.§5.  1. Zasadność umorzenia lub udzielenie innej ulgi potwierdzona winna zostać danymi zawartymi  w dokumentach dołączonych do wniosku lub będących w posiadaniu podmiotu  uprawnionego do zastosowania  ulgi.
         2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:
             1) szczegółowe informacje  dotyczące wystąpienia  przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi
             2) dokumenty źródłowe dotyczące stanu majątkowego dłużnika,
             3) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osoba prawną  lub jednostką organizacyjną nie posiadającą   osobowości prawnej.
         3. Uprawniony organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
         4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty nie pozwalają ustalić istnienia lub brak przesłanek do udzielenia ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni, a nie dłuższym niż 30 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
          5. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.
 

§6. Umorzenie należności,  rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu jej płatności - za które odpowiedzialność ponoszą również inne osoby, może nastąpić tylko wówczas, gdy przesłanki udzielenia ulgi zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

 §7. 1. Umorzenie może obejmować całość lub część należności.
         2.W przypadku,  gdy umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu części należności winno zawierać postanowienie , że w razie niedotrzymania terminu  spłaty pozostałej części należności następuje wygaśnięcie niniejszego  porozumienia.
       3.Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
        4.Jeżeli dłużnik nie spłaci należności albo jej części w wyznaczonym terminie, odpowiednio należności lub pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.

§8.1.W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,o których mowa w §3 pkt.4 stanowi pomoc de mini mis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)  Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia  2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE    L 379 z 28 grudnia 2006 roku).
    2.W stosunku do dłużników ubiegających się pomoc de minimis w  rolnictwie, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 3 pkt.4 stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu  do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 337 z 21 grudnia 2007 roku).
     3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis winien przedstawić  zaświadczenia,  oświadczenia i informacje , o których mowa w art.37 ust.1 pkt.1 i 2, ust.2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz.404, zm. Dz. U. z 2008r Nr 93 poz.585, zm. Dz. U. z 2010 r Nr 18 poz.99 ) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 9. Kierownicy jednostek podległych  Gminy Przykona zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Przykona informacji dotyczących umorzonych wierzytelności oraz udzieleniu innych ulg, w formie imiennego wykazu wraz z kwotami, w terminie do końca stycznia roku następnego, za poprzedni rok budżetowy.

§10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLVII/262/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.