Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

 

UCHWAŁA  NR III/6/10
RADY GMINY  PRZYKONA
Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz,1591 z póżn. zm.) oraz art.221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 

§1. Z budżetu Gminy Przykona mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane
 z realizacją zadań własnych gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej „podmiotem", na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 

§2. 1.Podstawą udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona jest wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający ofertę realizacji zadania należącego do zadań samorządu gminy złożony do Wójta Gminy Przykona w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.
3.Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, przedstawiane są Wójtowi Gminy Przykona w celu rozpatrzenia i odpowiednio przygotowania projektu zmian w budżecie.
 

§3. 1.Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:
1)  określenie zadania publicznego na jaki ma być przyznana dotacja;
2)  nazwę podmiotu ubiegającego się o dotacje;
3)  miejsce i termin realizacji zadania;
4)  zakres rzeczowy proponowanego zadania;
5)  skalkulowane koszty zadania;
6)  źródła sfinansowania kosztów zadania;
7)  kwotę wnioskowanej dotacji;
8)  datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych.

2.Oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji,  gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.
 

§4. 1.Wnioski o których mowa w § 2 ust.1 składa się do Wójta Gminy Przykona, który kolejno  rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w § 1,a następnie po zaakceptowaniu, ujmuje je w projekcie budżetu.
2. Udzielenie dotacji może nastąpić w granicach środków finansowych zapewnionych w uchwale budżetowej.
3.Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Przykona z podmiotem na dany rok budżetowy.
4. Umowa, o której mowa w ust.3 powinna określać w szczególności:
 1) oznaczenie stron umowy;
 2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,
 3) określenie wysokości dotacji i tryb płatności;
4)  termin wykorzystania  dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;
5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego;
6) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
7) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.
5. Wójt Gminy Przykona podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje. 
6. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu na wskazane przez oferenta konto.
7. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach. Przekazanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.  
 

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) opis wykonywanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania;
2)  rozliczenie finansowe wraz z przedłożeniem potwierdzonych kserokopii dokumentów potwierdzających dokonane operacje gospodarcze. Na odwrocie tych dokumentów powinien znaleźć się zapis „Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Przykona".    
 

§ 6. 1. Wójt Gminy Przykona lub osoba działająca z jego upoważnienia dokonuje kontroli  i oceny wykonania zleconego zadania, a w szczególności:
1)  stanu realizacji zadania;
2)  efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3)  prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania;
4)  dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji związanej ze zleconym zadaniem, określonej przepisami prawa.
2. Kontrola o której mowa w ust1., może polegać na:
1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Wójtowi Gminy Przykona informacji o realizacji zadania i jego rozliczeniu;
2) wizytacji podmiotu w trakcie realizacji zadania.
3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.
 

§ 7. 1.Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje:
1) dla podmiotów otrzymujących dotacje jednorazowo w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji dotowanego zadania , jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego;
2) dla podmiotów otrzymujących dotacje w ratach w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po upływie kwartału z tym, że IV kwartał należy rozliczyć do 20 grudnia roku budżetowego.  
2. Wójt Gminy ma prawo wstrzymać przekazanie dotacji w przypadku gdy dotowany podmiot wykorzystał chociażby część dotacji na inne cele niż wskazane w umowie lub nie przedłożył sprawozdania o którym mowa  w § 5.
3. Zasady zwrotu dotacji  określa ustawa o finansach publicznych.
4. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie 7 dni od daty określonego w umowie dnia wykonania zadania.
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/258/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 

§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.