Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR III/5/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22GRUDNIA 2010 ROKU

 

UCHWAŁA  NR III/5/10
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 22GRUDNIA 2010 ROKU


W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona  

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1009 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn .zm.) w związku z art.81 i art.82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm. ) i art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze.zm.)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust.2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.