Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku

 

Uchwała Nr III/13/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały ustala się:

    1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
    2) ostateczne terminy dokonania wydatków o których mowa w pkt.1,

 2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust.1 pkt 1 , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

 1. Kwoty wydatków o których mowa w  § 1 ust.1 pkt 1 powinny zostać wykonane w terminach ustalonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały , a po upływie tych terminów niewykorzystane środki zostaną przekazane w terminie 7 dni na rachunek budżetu  gminy.

2. Wójt Gminy Przykona przedłoży Radzie Gminy informacje o wykorzystaniu kwot wydatków wymienionych w  § 1 , które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2010roku w terminie do dnia 30 września  2011 roku .

 

§ 3.

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                           

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/13/10 

 Rady Gminy Przykona

z dnia 22  grudnia  2010 roku

 Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy ,

które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Kwota

w złotych

Termin realizacji

1.

Remont drogi gminnej Posoka - Ewinów


600


2.196.600,00


15.06.2011r.

2.

Remont chodnika w miejscowości  Laski

 

600


118.983,00

 

15.04.2011r.

3.

Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów -Przykona


600

 

411.000,00


30.04.2011r.

3.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „ Moje Boisko - Orlik
2012" w m. Smulsko

 

926

 

327.947,00


15.01.2011r.

                                                       
                                                      

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/13/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 22  grudnia 2010r.

 

 

 

 

Plan finansowy  wydatków budżetu gminy ,

które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków
w złotych

600

Transport i łączność

2.726.583,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2.196.600,-

 

 

4277

Zakup usług remontowych

1.098.300,-

4279

Zakup usług remontowych

1.098.300,-

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

118.983,-

4270

Zakup usług remontowych

118.983,-

60095

 

Pozostała działalność

411.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

411.000,-

926

Kultura  fizyczna i sport

327.947,-,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

327.947,-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

327.947,-