Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 22 grudnia 2010 roku

 

 UCHWAŁA NR III/12/10
 RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary i Przykona

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości:

1. położonych w obrębie geodezyjnym Przykona gm. Przykona, oznaczonych nr 31/2 o pow. 0,0885 ha, nr 34/3 o pow. 0,1658 ha, nr 34/4 o pow. 0,2057   ha, 37/3 o pow. 0,0578 ha, 38/3 o pow. 0,0023 ha;

2. położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona oznaczonych nr 193/1 o pow. 0,6043 ha, nr 194/1 o pow. 0,0596 ha, 192/1 o pow. 0,1837 ha, 195/1 o pow. 0,0497 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.