Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2010 roku

 

Uchwała Nr II/3/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .

   Na podstawie art.18 a ust 1 i  art. 21 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z  2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm../ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

Powołuje się stałe komisje w następującym składzie :

1. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 radnych

1/ radny  Mirosław Sekura - Przewodniczący Komisji

2/ radna  Ewa Zwolińska  - członek

3/ radny  Marek Bober       - członek

2. Komisję Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Promocji w liczbie 5 radnych :

1/ radny Andrzej Albert - Przewodniczący Komisji

2/ radny  Maciej Bednarek         - członek

3/ radny  Marcin  Czaja               - członek

4/ radny  Wojciech Bartosik        - członek

5/ radny Jerzy Rosiak                  - członek

3.  Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 5 radnych :

1/ radny  Grzegorz Pietrzak - Przewodniczący Komisji

2/ radny  Krzysztof Kałużny   - członek

3/ radny  Stanisław Grzelka - członek

4/ radny  Andrzej Gorzelańczyk - członek

 5/  radny  Józef Cieślak                - członek

 

4.  Komisję Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych w liczbie   5   radnych :

1/ radny Stanisław Bryl - Przewodniczący Komisji

2/ radny Marek Bober - członek

3/ radna  Ewa Zwolińska   - członek

4/ radny  Mirosław Sekura - członek

§ 2

 

Powołuje się komisje doraźną :

 Inwentaryzacyjną w następującym składzie :

1/ radny Stanisław Grzelka - Przewodniczący Komisji

2/ radny Andrzej Gorzelańczyk - członek

3/ radny Marek Bober - członek

 

                                                                         § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.