rok 2010

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

 

UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY  PRZYKONA
Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona  lub  jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§1.1.Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania  na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis , pomocy de  minimis w rolnictwie, w przypadkach, w których ulga stanowić  będzie pomoc de mini mis, pomoc de minimis w rolnictwie oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
   2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
      1) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
      2) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację społeczną  lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części  mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika albo osób będących na jego  utrzymaniu, bądź dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej ;
      3) uldze - rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności;
      4) należnościach - rozumie się przez to należności pieniężne główne wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, mające charakter cywilnoprawny,  przypadające Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym;
      5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, koszty czynności przygotowawczych oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego  dochodzenia  zapłaty wierzytelności, w tym koszt  doręczenia wezwania do zapłaty;
     6) beneficjencie pomocy - oznacza dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą ,  bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;


 §2.1.Do umarzania należności, rozkładania na raty i odraczania terminu ich płatności uprawnieni są :
        1) Wójt Gminy - bez ograniczenia kwoty
        2) Kierownik jednostki podległej nie posiadającej osobowości prawnej, pod warunkiem, że wartość wierzytelności głównej nie przekracza  1.000 zł.
       2.W przypadku, gdy wartość należności jest wyższa  od kwoty, o której mowa w ust.1 pkt.2, właściwy kierownik przekazuje sprawę Wójtowi, wraz z informacją o podejmowanych przez kierownika działaniach mających na celu wyegzekwowanie należności  przypadającej danej jednostce . 
 

§3.Należność o charakterze cywilnoprawnym  może zostać umorzona w całości lub części ,jej spłata odroczona lub rozłożona na raty, w szczególności gdy:
       1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek  nie podlegający  egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł
       2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoznacznym braku  majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
       3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu  egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
       4) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny ;
       5) należność powstała w wyniku błędnego naliczenia spowodowanego niekompletną dokumentacją, za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności;
       6) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, a kwota należności nie została odzyskana w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego.
§4  1. Umorzenie należności, odroczenie terminu jej płatności lub rozłożenie na raty może nastąpić na wniosek dłużnika.
      2. W przypadkach o których mowa w §3 pkt.1, 2 i 6 niniejszej uchwały, umorzenie należności może nastąpić  z urzędu.
      3. Udzielenie ulgi następuje:
          1) z urzędu - w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela,
          2) na wniosek dłużnika - w drodze pisemnego porozumienia stron ( wierzyciel i dłużnik).  
       4.Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela.§5.  1. Zasadność umorzenia lub udzielenie innej ulgi potwierdzona winna zostać danymi zawartymi  w dokumentach dołączonych do wniosku lub będących w posiadaniu podmiotu  uprawnionego do zastosowania  ulgi.
         2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:
             1) szczegółowe informacje  dotyczące wystąpienia  przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi
             2) dokumenty źródłowe dotyczące stanu majątkowego dłużnika,
             3) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osoba prawną  lub jednostką organizacyjną nie posiadającą   osobowości prawnej.
         3. Uprawniony organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
         4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty nie pozwalają ustalić istnienia lub brak przesłanek do udzielenia ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni, a nie dłuższym niż 30 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
          5. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.
 

§6. Umorzenie należności,  rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu jej płatności - za które odpowiedzialność ponoszą również inne osoby, może nastąpić tylko wówczas, gdy przesłanki udzielenia ulgi zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

 §7. 1. Umorzenie może obejmować całość lub część należności.
         2.W przypadku,  gdy umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu części należności winno zawierać postanowienie , że w razie niedotrzymania terminu  spłaty pozostałej części należności następuje wygaśnięcie niniejszego  porozumienia.
       3.Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
        4.Jeżeli dłużnik nie spłaci należności albo jej części w wyznaczonym terminie, odpowiednio należności lub pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.

§8.1.W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,o których mowa w §3 pkt.4 stanowi pomoc de mini mis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)  Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia  2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE    L 379 z 28 grudnia 2006 roku).
    2.W stosunku do dłużników ubiegających się pomoc de minimis w  rolnictwie, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 3 pkt.4 stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu  do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 337 z 21 grudnia 2007 roku).
     3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis winien przedstawić  zaświadczenia,  oświadczenia i informacje , o których mowa w art.37 ust.1 pkt.1 i 2, ust.2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz.404, zm. Dz. U. z 2008r Nr 93 poz.585, zm. Dz. U. z 2010 r Nr 18 poz.99 ) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 9. Kierownicy jednostek podległych  Gminy Przykona zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Przykona informacji dotyczących umorzonych wierzytelności oraz udzieleniu innych ulg, w formie imiennego wykazu wraz z kwotami, w terminie do końca stycznia roku następnego, za poprzedni rok budżetowy.

§10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLVII/262/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary i Przykona
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzailania narkomanii na 2011rok.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Przykona na 2011 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Szkoła Równych Szans"
W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych
W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, oraz uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 rojku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji
w sprawie opłaty targowej
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
w sprawie ucgylenia uchwały Nr XIII/163/08 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierowniki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2010-2017"
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Aleksandrów, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Józefina, Jeziorko, Psary, Smulsko, Wichertów, Zimotki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Laski i Rogów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Ewinów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w miejscowości Dąbrowa
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku i zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Bądków Drugi, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przykona uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze danego roku budżetowego.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 ro
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010- 2017".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010- 2017".
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2009 rok.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Olszówka na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010- 2016.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010- 2016”.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laski na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów