rok 2010

UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

 

UCHWAŁA  NR III/6/10
RADY GMINY  PRZYKONA
Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU

W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz,1591 z póżn. zm.) oraz art.221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 

§1. Z budżetu Gminy Przykona mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane
 z realizacją zadań własnych gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej „podmiotem", na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 

§2. 1.Podstawą udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona jest wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający ofertę realizacji zadania należącego do zadań samorządu gminy złożony do Wójta Gminy Przykona w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.
3.Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, przedstawiane są Wójtowi Gminy Przykona w celu rozpatrzenia i odpowiednio przygotowania projektu zmian w budżecie.
 

§3. 1.Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:
1)  określenie zadania publicznego na jaki ma być przyznana dotacja;
2)  nazwę podmiotu ubiegającego się o dotacje;
3)  miejsce i termin realizacji zadania;
4)  zakres rzeczowy proponowanego zadania;
5)  skalkulowane koszty zadania;
6)  źródła sfinansowania kosztów zadania;
7)  kwotę wnioskowanej dotacji;
8)  datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych.

2.Oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji,  gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.
 

§4. 1.Wnioski o których mowa w § 2 ust.1 składa się do Wójta Gminy Przykona, który kolejno  rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w § 1,a następnie po zaakceptowaniu, ujmuje je w projekcie budżetu.
2. Udzielenie dotacji może nastąpić w granicach środków finansowych zapewnionych w uchwale budżetowej.
3.Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Przykona z podmiotem na dany rok budżetowy.
4. Umowa, o której mowa w ust.3 powinna określać w szczególności:
 1) oznaczenie stron umowy;
 2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,
 3) określenie wysokości dotacji i tryb płatności;
4)  termin wykorzystania  dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;
5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego;
6) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
7) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.
5. Wójt Gminy Przykona podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje. 
6. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu na wskazane przez oferenta konto.
7. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach. Przekazanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.  
 

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) opis wykonywanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania;
2)  rozliczenie finansowe wraz z przedłożeniem potwierdzonych kserokopii dokumentów potwierdzających dokonane operacje gospodarcze. Na odwrocie tych dokumentów powinien znaleźć się zapis „Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Przykona".    
 

§ 6. 1. Wójt Gminy Przykona lub osoba działająca z jego upoważnienia dokonuje kontroli  i oceny wykonania zleconego zadania, a w szczególności:
1)  stanu realizacji zadania;
2)  efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3)  prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania;
4)  dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji związanej ze zleconym zadaniem, określonej przepisami prawa.
2. Kontrola o której mowa w ust1., może polegać na:
1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Wójtowi Gminy Przykona informacji o realizacji zadania i jego rozliczeniu;
2) wizytacji podmiotu w trakcie realizacji zadania.
3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.
 

§ 7. 1.Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje:
1) dla podmiotów otrzymujących dotacje jednorazowo w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji dotowanego zadania , jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego;
2) dla podmiotów otrzymujących dotacje w ratach w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po upływie kwartału z tym, że IV kwartał należy rozliczyć do 20 grudnia roku budżetowego.  
2. Wójt Gminy ma prawo wstrzymać przekazanie dotacji w przypadku gdy dotowany podmiot wykorzystał chociażby część dotacji na inne cele niż wskazane w umowie lub nie przedłożył sprawozdania o którym mowa  w § 5.
3. Zasady zwrotu dotacji  określa ustawa o finansach publicznych.
4. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie 7 dni od daty określonego w umowie dnia wykonania zadania.
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/258/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 

§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary i Przykona
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzailania narkomanii na 2011rok.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Przykona na 2011 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Szkoła Równych Szans"
W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych
W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, oraz uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 rojku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji
w sprawie opłaty targowej
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
w sprawie ucgylenia uchwały Nr XIII/163/08 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierowniki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2010-2017"
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Aleksandrów, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Józefina, Jeziorko, Psary, Smulsko, Wichertów, Zimotki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Laski i Rogów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Ewinów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w miejscowości Dąbrowa
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku i zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Bądków Drugi, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przykona uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze danego roku budżetowego.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 ro
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010- 2017".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010- 2017".
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2009 rok.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Olszówka na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010- 2016.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010- 2016”.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laski na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów