rok 2010

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku

 

Uchwała Nr III/13/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały ustala się:

    1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
    2) ostateczne terminy dokonania wydatków o których mowa w pkt.1,

 2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust.1 pkt 1 , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

 1. Kwoty wydatków o których mowa w  § 1 ust.1 pkt 1 powinny zostać wykonane w terminach ustalonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały , a po upływie tych terminów niewykorzystane środki zostaną przekazane w terminie 7 dni na rachunek budżetu  gminy.

2. Wójt Gminy Przykona przedłoży Radzie Gminy informacje o wykorzystaniu kwot wydatków wymienionych w  § 1 , które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2010roku w terminie do dnia 30 września  2011 roku .

 

§ 3.

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                           

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/13/10 

 Rady Gminy Przykona

z dnia 22  grudnia  2010 roku

 Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy ,

które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Kwota

w złotych

Termin realizacji

1.

Remont drogi gminnej Posoka - Ewinów


600


2.196.600,00


15.06.2011r.

2.

Remont chodnika w miejscowości  Laski

 

600


118.983,00

 

15.04.2011r.

3.

Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów -Przykona


600

 

411.000,00


30.04.2011r.

3.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „ Moje Boisko - Orlik
2012" w m. Smulsko

 

926

 

327.947,00


15.01.2011r.

                                                       
                                                      

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/13/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 22  grudnia 2010r.

 

 

 

 

Plan finansowy  wydatków budżetu gminy ,

które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków
w złotych

600

Transport i łączność

2.726.583,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2.196.600,-

 

 

4277

Zakup usług remontowych

1.098.300,-

4279

Zakup usług remontowych

1.098.300,-

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

118.983,-

4270

Zakup usług remontowych

118.983,-

60095

 

Pozostała działalność

411.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

411.000,-

926

Kultura  fizyczna i sport

327.947,-,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

327.947,-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

327.947,-

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary i Przykona
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzailania narkomanii na 2011rok.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Przykona na 2011 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Szkoła Równych Szans"
W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych
W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, oraz uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 rojku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji
w sprawie opłaty targowej
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
w sprawie ucgylenia uchwały Nr XIII/163/08 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierowniki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2010-2017"
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Aleksandrów, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Józefina, Jeziorko, Psary, Smulsko, Wichertów, Zimotki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Laski i Rogów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Ewinów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w miejscowości Dąbrowa
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku i zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Bądków Drugi, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przykona uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze danego roku budżetowego.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 ro
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010- 2017".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010- 2017".
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2009 rok.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Olszówka na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010- 2016.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010- 2016”.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laski na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010- 2016".
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów