rok 2009

Uchwała Nr XXXI/239/ 09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku


Uchwała Nr XXXI/239/ 09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych  na terenie Gminy Przykona. 

            Na podstawie art.18  ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572  z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala:

 

R E G U L A M I N

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona 

Rozdział   I
Postanowienia ogólne

§ 1

 

Regulamin określa:


1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.


§ 2


Stypendia szkolne są przyznawane  zamieszkałym na terenie Gminy Przykona uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

 

Rozdział  II 
Sposób ustalania wysokości i formy
stypendium szkolnego


§ 3


1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynosi 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Kwoty przypadającego stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

 

§ 4


Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięcznie lub  jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

 

§ 5

 

Stypendium szkolne może  być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,


2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,


3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,


4) świadczenia pieniężnego.

Rozdział III

 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 6

 

1. Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym -stypendium szkolnego składa się w Zespole Obsługi Szkół w Przykonie.


2. Zespół Obsługi Szkół w Przykonie prowadzi rejestr wpływu wniosków.


3. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.


§ 7


1. Do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt Gminy Przykona powołuje Komisję Stypendialną.


2. W skład Komisji wchodzą:


1) pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie,
2) pedagog szkolny,
3) przedstawiciel Rady Gminy Przykona,
4) przedstawiciel Urzędu Gminy w Przykonie,
5) pracownik Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie.
3. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2) opiniowanie wniosków,
3) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.


4. Wójt może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w pkt 3.


5. Z posiedzeń Komisja sporządza protokół.

§ 8

 

1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia lub w drodze refundacji.


2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie wnioskodawcy objętych wnioskiem rzeczy o charakterze edukacyjnym za pośrednictwem szkoły do której uczeń uczęszcza.


3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazania stypendium wnioskodawca wskazuje we wniosku.


4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 wypłacane jest formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem) w trzech ratach w następujących okresach:


1) za okres od dnia rozpoczęcia nauki w danym typie szkoły do 31 grudnia - w miesiącu grudniu w danym roku szkolnym,
2) za okres od 1 stycznia do 31 marca - w miesiącu marcu w danym roku szkolnym,
3) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - w miesiącu czerwcu w danym roku szkolnym.
5. Stypendium w formie gotówkowej wypłacane jest w kasie Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie, a w formie bezgotówkowej (przelewem) na rachunek bankowy wskazany   przez  wnioskodawcę.

 

 

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego


§ 9

 

1. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się  5 % dotacji celowej otrzymanej przez  Gminę Przykona w trybie art. 90r. ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

2. Kwotę, o której mowa w pkt 1 zaokrągla się do pełnych złotych.

 

§ 10


Zasiłek szkolny przyznawany jest w przypadku zdarzenia losowego ucznia.

§ 11


1. Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Przykona propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny.


2. Do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 7 niniejszego regulaminu.


3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.


§ 12


1. Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym -zasiłku szkolnego składa się w Zespole Obsługi Szkół w Przykonie.
2. Zespół Obsługi Szkół w Przykonie prowadzi rejestr wpływu wniosków.
3. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.


§ 13


Traci moc uchwała  Nr XXX/171/05Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych  na terenie Gminy Przykona oraz Uchwała Nr  XII/64/07

Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXX/171/05 Rady Gminy Przykona z dnia  23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.

 

§ 14

 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 15


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 Uzasadnienie

W dniu 23 marca 2005 roku Rada Gminy Przykona podjęła uchwałę Nr XXX/171/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz w dniu 25 września 2007r. Uchwałą Nr XII/64/07 wniosła zmiany do Uchwały Nr XXX/171/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Prokurator Rejonowy w Turku we wniosku z dnia 30 września 2009r. skierowanym do Rady Gminy Przykona Nr Pa.11/09 wnosi o uchylenie Uchwały
Rady Gminy Przykona nr XXX/171/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w części obejmującej § 10 regulaminu.

W § 10 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazano, iż zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są
w szczególności: długotrwała choroba, śmierć członka rodziny, klęski żywiołowe (m.in. powódź, wichura), pożar, kradzież, zalanie mieszkania oraz inne zdarzenia losowe.
Radzie Gminy nie służy prawo definiowania, względnie ustalania co jest zdarzeniem losowym uprawniającym do uzyskania zasiłku szkolnego.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za w pełni uzasadnione.

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok