rok 2009

UCHWAŁA NR XXXIII/251/09 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/251/09
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona

      

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art.40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach / Dz. U. Nr 31 poz. 130 ze zm./  Rada Gminy Przykona  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Niniejszą uchwałą ustanawia się Znaki Gminy Przykona

2. Znakami Gminy Przykona są:

1) Herb Gminy Przykona;

2) Flaga Gminy Przykona;

3) Pieczęci Urzędowe Gminy Przykona;

4) Tablica Samorządowa Gminy Przykona.

 3.Ustanawia się ogólne zasady używania Znaków Gminy Przykona.

 4.Otaczanie Znaków Gminy Przykona czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego, kto ma prawo do ich używania i stosowania

§ 2.

1. Herbem Gminy Przykona zwanym dalej „herbem" jest „w polu błękitnym między dwiema liliami białymi (srebrnymi) u głowicy, koń kroczący biały (srebrny)".

2.Wzory herbu zawierają załączniki:

1) wzór barwny herbu z użyciem srebra - załącznik nr 1;

2) wzór barwny herbu z zastąpieniem srebra bielą - załącznik nr 2;

3) wzór herbu szrafowany - załącznik nr 3;

4) wzór rysunkowy herbu - załącznik nr 4;

5) sposób wykreślania tarczy herbowej - załącznik nr 5;

6) identyfikacja heraldycznych metali i barw herbu - załącznik nr 6.

§ 3.

1. Flagą Gminy Przykona zwanej dalej „flagą" jest płat o proporcjach szerokości do długości jak 5:8 podzielony na trzy słupy: biały, błękitny, biały. Słupy białe o proporcjach 1:4 długości flagi. Centralnie na słupie błękitnym godło Herbu Gminy Przykona. Stosunek wysokości godła do szerokości płata flagi wynosi 4:5.

2. Wzór flagi zawierają załączniki:

1) wzór barwny flagi - załącznik nr 7;

2) wzór flagi szrafowany - załącznik nr 8;

3) wzór rysunkowy flagi - załącznik nr 9;

4) sposób wykreślania flagi - załącznik nr 10;

5) identyfikacja barw flagi - załącznik nr 11.

§ 4.

1. Pieczęciami Urzędowymi Gminy Przykona zwanymi dalej „pieczęciami urzędowymi" są pieczęci okrągłe o średnicy 36 mm z umieszczonym pośrodku godłem herbu gminy oraz napisami na otoku:

1) Rada Gminy Przykona;

2) Wójt Gminy Przykona;

3) Gmina Przykona.

2.Wzory pieczęci urzędowych zawierają załączniki:

1) wzór pieczęci z napisem na otoku „Rada Gminy Przykona" - załącznik nr 12;

2) wzór pieczęci z napisem na otoku „Wójt Gminy Przykona" - załącznik nr13;

3) wzór pieczęci z napisem na otoku „Gmina Przykona" - załącznik nr 14.

§ 5.

1. Tablicą Samorządową Gminy Przykona zwaną dalej „tablicą samorządową" jest tablica owalna barwy białej o wysokości 50 cm i szerokości 40 cm, w polu której umieszczony jest Herb Gminy Przykona.

2.Wzory tablicy samorządowej zawierają załączniki:

1) wzór barwny tablicy samorządowej z herbem - załącznik nr 15;

2 )wzór rysunkowy tablicy samorządowej z herbem - załącznik nr 16.

§ 6.

 

Przy barwnym odwzorowaniu herbu i flagi w druku bądź też innej formie plastycznej obowiązuje używanie barw zgodnych z ich wzorcami.

 

§ 7.

1. Herb i flaga we wszystkich formach i postaciach ustanowionych niniejszą uchwałą oraz pieczęci urzędowe i tablica samorządowa są znakami prawnie chronionymi.

2. Używanie i rozpowszechnianie Znaków Gminy Przykona wymienionych w §1 uchwały z  wyłączeniem publikacji naukowych i popularno-naukowych wymaga zgody Rady Gminy w Przykona.

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR  XXXIII/251/09

RADY  GMINY  PRZYKONA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona

 

Wymieniona w Uchwale podstawa prawna umożliwia tworzenie współczesnych znaków samorządowych: herbów, flag, chorągwi, pieczęci oraz innych atrybutów władzy. Podstawowymi ustawami regulującymi tworzenie własnych znaków są: Ustawa o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 roku, wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy Ustawy z 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa oraz Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Wymienić musimy również Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 1999 roku w sprawie Komisji Heraldycznej i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Powyższa podstawa prawna daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość ustanawiania w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własnych herbów, flag, emblematów, insygniów i innych symboli.

Przedstawione w projekcie uchwały znaki gminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komisję Heraldyczną.

 

Do pobrania:

1) Załączniki od nr 1 do 16 - format pliku "PDF"

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok