rok 2009

Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku


Uchwała Nr XXXI/220/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

 

w  sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 

   Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.176, art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009roku,
Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 155/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 158/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 162/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 164/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 sierpnia 2009 roku,
Zarządzeniem nr 168/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2009 roku,
Uchwałą Nr XXX/214/09 Rady Gminy Przykona z dnia 09 września 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 178/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 października 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 455.175 zł,   

     kwotę dochodów 19.596.985,41 zł, , zastępuje się kwotą 20.052.160,41 zł,
     z tego:
      - dochody bieżące w kwocie  19.033.985,41 zł , zastępuje się  kwotą 19.063.160,41 zł
      - dochody majątkowe w kwocie 563.000 zł, zastępuje się kwotą 989.000 zł.

  

  

Dodaje się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6298      426.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2030        23.995 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 2030             924 zł
                                                                  ------------------
Razem:                                                     450.919 zł

Zwiększa się :

- w dziale 852 rozdział 85213 § 2010             410 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030          7.200 zł

- w dziale 854 rozdział 85415 § 2030          1.746 zł
                                                                 ----------------
Razem:                                                         9.356 zł

Zmniejsza się: 

- w dziale 852 rozdział 85213 § 2030           600 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030        4.500 zł
                                                                -----------------
Razem:                                                       5.100 zł


2.W § 1 ust.3 pkt. 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.353.664 zł, zastępuje się kwotą  1.354.074 zł.

 
3. W § 1 ust.3 pkt. 2 dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 136.837 zł zastępuje się kwotą 165.602 zł. 
4. W § 2 ust.2  uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 29.175 zł, kwotę  wydatków 23.481.871,41 zł, zastępuje się kwotą  23.511.046,41 zł.   

Zwiększa się:

  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050                   215.000 zł
  - w dziale 010 rozdział 01030 § 2850                     500,00 zł
  - w dziale 700 rozdział 70005 § 4590                39.000,00 zł
  - w dziale 700 rozdział 70095 § 4270                  5.000,00 zł

  - w dziale 754 rozdział 75412 § 2820                15.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4240                23.995,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 4130                     410,00 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110                  7.200,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 3240                  1.659,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 3260                       87,00 zł

                                                                            ----------------------
 Razem:                                                                 307.851,00 zł

 

 

 Zmniejsza się:

  - w dziale 010 rozdział 01010 § 4300                   500,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270                5.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60053 § 6050            215.000,00 zł 
  - w dziale 700 rozdział 70005 § 6060              39.000,00 zł
  - w dziale 754 rozdział 75412 § 4270              15.000,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 4130                   600,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                4.500,00 zł
                                                                  -----------------------------
   Razem:                                                            279.600,00 zł   

Dodaje się:

- w dziale 801 rozdział 80195 § 4170                      924,00 zł

 

5. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.502.071,41 zł zastępuje się kwotą 17.570.246,41 zł.
6. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt.a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.172.940,00 zł, zastępuje się kwotą 8.173.864,00 zł

7. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. b) dotacje 777.774,00 zł zastępuje się kwotą   793.274,00 zł w tym:
  -  tiret 2 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy 176.086,00 zł, zastępuje się kwotą  191.086,00 zł.
   - wpłaty do Izby rolniczej - w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.200 zł, zastępuje się kwotą 2.700 zł.
     Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 5.979.800,00 zł, zastępuje się kwotą  5.940.800,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

9.W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust.4  wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.353.664 zł, zastępuje się kwotą 1.354.074 zł.
       Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 4do niniejszej uchwały.
11. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 3.884.886 zł, zastępuje się kwotą 3.458.886 zł.
     Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały .

12. W § 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
       - przychody w wysokości 267.920 zł, zastępuje się kwotą 287.109 zł,
       - wydatki w wysokości 278.760 zł, zastępuje się kwotą 297.949 zł.
       Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
13. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie wydatków
       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
       Zmniejsza się w § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych o 530.000 zł.
       Zwiększa się planowany  stan środków na 31.12.2009 rok o 530.000 zł

       Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
 14. W § 8 ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.640.000,00 zł, zmniejsza się do  kwoty 2.214.000,00 zł, z tego:
        - w  pkt.2 finansowanie planowanego deficytu 620.000 zł, zmniejsza się do kwoty 194.000 zł.  
 § 2.   

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 


 

 

 

§ 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/220/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

 

       Budżet Gminy  na 2009 rok po stronie dochodów zwiększa się o 455.175 zł
Zmiany wprowadza się na podstawie pism;

-  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011- 277/09 z dnia 28 września 2009r  w sprawie planu dotacji celowej w kwocie 23.995 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach
   Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
   I-III szkół podstawowych - „ Radosna szkoła".
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Nr FE. V-6.33030-2-3/06 z dnia 30 września 2009 r,
    zawiadamiającego o przyznaniu refundacji z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 426.000,95 zł.
    Refundacja dotyczy realizowanego projektu pn." Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiotki".
    Projekt zrealizowany w latach 2003 - 2006.
-  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20 października 2009 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 1.746 zł, z przeznaczeniem  na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
-  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-316/09 z dnia 20 października 2009 r  w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 924 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie  prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 -  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-317/09 z dnia 21 października 2009 r w sprawie zmian w planie dotacji celowych poprzez: zmniejszenie planu dotacji  na dofinansowanie składek zdrowotnych opłacanych od świadczeń z pomocy społecznej o  600 zł, a zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych o 410 zł, zmniejszenie planu dotacji na wypłaty zasiłków stałych o 4.500 zł.   
-  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21 października 2009 r w sprawie zwiększenia planu  dotacji celowej w kwocie 7.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

 

        W budżecie gminy na 2009 rok  wprowadza się zmiany po stronie wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010 Transport i łączność, w rozdziale Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków na  wpłaty na rzecz izb rolniczych o 500 zł, a zmniejsza się plan wydatków w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie zakup usług pozostałych o 500 zł, zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona-Bądków Pierwszy - Bądków Drugi o 215.000 zł.
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne  zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 5.000 zł. W rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn." Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu „ o 215.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się
planowane wydatki na zakup nieruchomości o 39.000 zł, a zwiększa się plan wydatków w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 39.000 zł
(odszkodowania za grunty przejęte pod drogi). W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o 5.000 zł (prace remontowe-
 budynek komunalny w Przykonie)
 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie  zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na zabudowę średniego samochodu pożarniczego marki  MAN. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o 15.000 zł.
801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole  o 23.995 zł, zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność, wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 924 zł, z przeznaczeniem
na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
852 Pomoc społeczna,  zwiększa się plan wydatków na dożywianie o 7.200 zł, zmniejsza się plan wydatków na opłacenie składek  zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej o 600 zł, zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych o 410 zł, zmniejsza się plan wydatków wypłaty zasiłków stałych o 4.500 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków na wypłaty stypendium o 1.659 zł, zasiłki szkolne o 87 zł.
Zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody.        

 

         W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Limity na wieloletnie programy inwestycyjne
 w  latach 2009 - 2011  wprowadza się następujące zmiany:
1) Budowa sieci wodociągowej Przykona- Bądków Pierwszy - Bądków Drugi zmniejsza się wartość zadania do kwoty 902.600 zł (wartość po przetargowa),
2) Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona  w miejscowości Zimotki  Gmina Przykona zwiększa się wartość zadania do kwoty   5.505.143,79 zł (wartość kosztorysowa).
3) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów zwiększa się wartość zadania do kwoty 2.441.500 zł (wartość kosztorysowa),
4) Ścieżka pieszo-rowerowa Psary- Zimotki zwiększa się wartość zadania do kwoty 620.000zł (wartość kosztorysowa).
5) Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu zmniejsza się wartość zadania do kwoty 1.622.500 zł.

 

 

Do pobrania:

Załączniki 1,2,3,4,5,6,7 - format "PDF"

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok