rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku

 UCHWAŁA Nr XXXI/221/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .


           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ art.5 ust.1, art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r  o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych na 2010r  /M.P. Nr 52,
poz 742/   

Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona :
 
1.    Od  gruntów:
1/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   –   0,77 zł od  1m2 powierzchni
2/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 2,70zł od 1 ha powierzchni
3/ położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  Gminy  pod zabudowę letniskową    - 0,31zł od 1 m2 powierzchni          
4/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego   -  0,15zł od 1 m2 powierzchni  
2.    Od budynków lub ich części :

       1/ mieszkalnych       -    0,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
       2/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
          -    14,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej  z wyjątkiem budynków lub ich części o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 600m2, dla  których stawka wynosi-  20,51 zł od   1m2 powierzchni  użytkowej
      3/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym -    5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      4/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  -    4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      5/ wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową  -  4,40zł  od 1m2 powierzchni użytkowej
       6/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego    -  2,20zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
              
3.    od budowli    -     2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                                                                     
§ 2
1.    Różnica pomiędzy stawką podstawową podatku, a stawką preferencyjną, o której mowa  w § 1 ust. 2  pkt. 2  w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis, zgodnie z  rozporządzeniem Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006).
2.    Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.
3.    Przedsiębiorca   może uzyskać pomoc jeżeli nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw  (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
      
  § 3

1.    Przedsiębiorca ubiegający się  o skorzystanie  z  preferencyjnej stawki  , o której mowa  w § 1 ust. 2  pkt. 2  zobowiązany jest, bez wezwania  do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
•    zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy ( uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
•    oświadczenia, iż podmiot ubiegający się się  o skorzystanie  z  preferencyjnej stawki  , o której mowa  w § 1 ust. 2  pkt. 2 nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
2.    Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z § 2 ust.2 i 3 oraz § 3 ust.1  niniejszej uchwały  zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od  budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej wg stawki wynikającej pkt.2  lit. b  z Obwieszczenia  Ministra Finansów  z dnia 3  sierpnia 2009r w sprawie  górnych granic stawek  kwotowych podatków i  opłat lokalnych na 2010r  /M.P.Nr 52, poz 742/   § 4
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy  Przykona

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XXII/150/08  Rady Gminy Przykona z dnia  30 października 2008r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2009r.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2010 rok.
do Uchwały
Nr XXXI/221/09
Rady Gminy  Przykona
         z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .

Na podstawie  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844  ze  zm. ) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.  Minister Finansów w obwieszczeniu  z dnia 3 sierpnia 2009r w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2010r /M.P.Nr 52 ,poz. 742 / określił górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i administracyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 4 w/w ustawy Rada Gminy może  przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 3,  różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę powyższy zapis różnicuje się stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniając wielkość powierzchni użytkowej zajętej przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obniża się  roczne stawki podatku do kwot określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2,3 i 4  oraz ust. 2  pkt. 1, 2, 3 ,5 i 6.  Obniżenie stawki przewidzianej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni  użytkowej do 600m2 ma wpłynąć na rozwój  drobnej przedsiębiorczości lokalnej.
Przyjęte stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w powołanym wyżej obwieszczeniu.                               
Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok