rok 2009

Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy Przykona z dnia 9 września 2009r.

 

Uchwała Nr XXX/218/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 9 września 2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 14 2, poz. 1591  z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona", uchwalonego 19 marca 2008 r. uchwałą nr XVII/106/08  Rady Gminy Przykona uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, uchwalonego Uchwałą Nr XV/73/03  Rady Gminy Przykona, z dnia  16 grudnia 2003 roku  ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2004 r. Nr 12, poz. 373  )   w zakresie  niektórych ustaleń w części tekstowej planu.

 

 § 2.

Przedmiotem opracowania jest zmiana niektórych ustaleń w części tekstowej planu, o którym mowa w § 1 uchwały.

1. Część graficzna, tj. rysunek planu w skali 1:10 000, o którym mowa w § 1 uchwały, pozostaje bez zmiany.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3.

Uchwala się następujące zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona:

 

1. w ROZDZIALE I § 4 ust. 22 otrzymuje brzmienie:

22. szkodliwe oddziaływanie na środowisko lub uciążliwość - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

 

2. w ROZDZIALE I § 4 dodaje się ust. 23:

23. pasie technologicznym - należy przez to rozumieć, określony w planie obszar, związany z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z modernizacją i eksploatacją linii, w granicach którego zamyka się oddziaływanie tej linii

 

3. w ROZDZIALE I § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. Różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wskazuje się, które z nich należą do poszczególnych rodzajów terenów podlegających ochronie akustycznej:

- do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należą: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane na terenach zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MRJ, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowej związanej z obsługą gospodarki leśnej zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem RUL, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem R/RL

- do terenów zabudowy zagrodowej należą: tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem MR, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem R/RL

- do terenów mieszkaniowo-usługowych należą: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług (MN,U),  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej (MN/TAG)

- do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży należą: tereny usług oświaty (UO), tereny usług kultury (UK)

- do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należą: tereny usług związanych z obsługą rekreacji wraz z terenami zabudowy letniskowej (UT), tereny zabudowy letniskowej i rekreacyjnej (ZR) i tereny ogrodów działkowych z zabudowa o charakterze rekreacyjnym (ZD),

- dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach oznaczonych symbolem TAG, UZ, UI, UH, UG, UR, w związku z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, ochronę przed hałasem należy zapewnić poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach,

- dla szkół przyzakładowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem PP, ochronę przed hałasem należy zapewnić poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach, 

 

4.      w ROZDZIALE I § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Minimalna odległość linii zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić:

1) droga krajowa

- dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,

z uwzględnieniem przekroczenia standardów jakości środowiska

określonych w przepisach odrębnych                                                    90,0 m

- dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi            25,0 m

2) droga powiatowa

- dla wszelkich obiektów budowlanych

na terenie zabudowy wsi                                                                          8,0 m

poza terenem zabudowy                                                                         20,0 m

3)   droga gminna

- dla wszelkich obiektów budowlanych

na terenie zabudowy wsi                                                                          6,0 m

poza terenem zabudowy                                                                         15,0 m

4) droga wewnętrzna

- dla wszelkich obiektów budowlanych

na terenie zabudowy wsi                                                                         5,0 m

poza terenem zabudowy                                                                          5,0 m

Na terenach zabudowy wsi dopuszcza się wznoszenie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w zasięgu uciążliwości drogi (przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych) pod warunkiem zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w w/w przepisach oraz w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

5. w ROZDZIALE I § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania odpadów:

1. czasowe gromadzenie odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych, zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o odpadach, ochronie środowiska i prawa wodnego,

2. przewidzieć możliwość segregacji odpadów w miejscach ich czasowego gromadzenia,

3. przekazywanie odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

 

6. w ROZDZIALE I § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością produkcyjno-usługowa nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny

 

7. w ROZDZIALE I § 8 ust. 5  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4)  czasowe gromadzenie odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych, zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o odpadach, ochronie środowiska i prawa wodnego i przekazywanie do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

 

8. w ROZDZIALE I § 8 ust. 5  dodaje się pkt 8 i 9:

8)  zbędne masy ziemi powstające w czasie realizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicy działki własnej lub sąsiednich, lub składować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami

9)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów oraz terenów zielonych na teren własny nieutwardzony lub do dołów chłonnych w granicach nieruchomości do której inwestor posiada tytuł prawny;

wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić zarówno w osadniku jak i w separatorze substancji ropopochodnych, do jakości wymaganej tymi przepisami;

 

9. w ROZDZIALE I § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Dla przebiegu 2 linii elektroenergetycznych wysokich napięć 220 kV relacji Elektrownia Adamów - Pabianice i Elektrownia Adamów - Zgierz, wyznacza się pas technologiczny o szerokości po 35,0 m od osi linii w obu kierunkach,

2.   Dopuszcza się w przyszłości ewentualną przebudowę istniejących linii 220 kV na linie o napięciu 400 kV, względnie na linie wielotorowe, wielonapięciowe. Wiąże się to z perspektywicznymi zamierzeniami modernizacji układu sieci przesyłowej 220 i 400 kV. Ewentualna przebudowa linii WN z 220 kV na 400 kV winna być uzgodniona z odpowiednim organem wojskowym.

3. Dla przebiegu  linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Elektrownia Adamów - Łódź, wyznacza się pas technologiczny o szerokości po 19,0 m od osi linii w obu kierunkach, określony w przepisach szczególnych,

4. W pasie technologicznym linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV ustala się następujące zakazy:

1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,

2)  zakazuje się lokalizowanie budynków mieszkalnych i wymagających szczególnej ochrony jak szpitale, internaty, żłobki, przedszkola i podobne,

5.   Dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Odolanów - Turek - Włocławek, wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości po 35,0 m od osi gazociągu w obu kierunkach, określony w przepisach szczególnych,

6.  Dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji Turek - Uniejów, wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości po 25,0 m od osi gazociągu w obu kierunkach, określony w przepisach szczególnych,

7.  W strefie kontrolowanej gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 i DN 250 nie można lokalizować obiektów kubaturowych oraz prowadzić żadnych prac ziemnych z wyjątkiem prac mających charakter rolniczy,

8  Dla przebiegu trasy rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski - Płock obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 30,0 m. W tej strefie nie mogą być lokalizowane obiekty kubaturowe oraz składy materiałów palnych.

9. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne zlokalizowane w granicach pasów technologicznych lub stref kontrolowanych dla przebiegu infrastrukturalnych ciągów przemysłowych należ każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem danej linii.

 

10. w ROZDZIALE II § 14 ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się lokalizację obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej z biomasy.

 

11. w ROZDZIALE II § 14 ust. 8 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny urządzeń usuwania i przerobu nieczystości.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się lokalizację obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej.

2) Zasady zagospodarowania terenu:

a) Na działkach lokalizowane mogą być obiekty i urządzenia związane z obsługą sieci infrastruktury technicznej służącej do składowania odpadów komunalnych oraz produkcji energii odnawialnej,

b) Sposób zagospodarowania odpowiedni dla rodzaju urządzenia zgodny z przepisami odrębnymi oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

12. w ROZDZIALE II § 14 ust. 9 pkt 3) lit c) i d) otrzymują brzmienie:

c) Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów produkcji żywności, żywienia zbiorowego, przechowywania artykułów żywności i nowych obiektów mieszkalnych w odległości mniejszej niż 50 m od ogrodzenia cmentarza

d) Skreśla się.

 

13. w ROZDZIALE II § 15 ust. 1 otrzymują brzmienie:

1.  Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R obowiązują następujące ustalenia:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny upraw polowych i ogrodniczych

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza się:

a) zabudowę związaną z obsługą rolnictwa mieszkaniową i gospodarczą ustaloną według przepisów odrębnych,

b) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne oraz inne obiekty związane z gospodarowaniem gruntami rolnymi pod warunkiem respektowania wymagań obowiązujących przepisów szczególnych

c) lokalizację urządzeń i obiektów służących do magazynowania, przerobu i przetwarzania surowców pozyskiwanych z produkcji rolniczej i upraw roślinnych,

                                

14. w ROZDZIALE II § 15 ust. 3 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

3.  Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R/RL obowiązują następujące ustalenia:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny upraw polowych i ogrodniczych oraz łąk i pastwisk przeznaczonych pod zalesienie.

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne przewiduje budowę nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, przebudowę, remonty i rozbudowę istniejącej zabudowy rolniczej oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej w ramach istniejącej działki.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) pod zalesienie przeznacza się grunty rolne ujęte w opracowaniu granicy polno-leśnej i inne spełniające warunki wynikające z przepisów szczególnych,

b) dopuszcza się realizacje nowej zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem rolnym i hodowlanym,

c) dopuszcza się przebudowę, remonty i rozbudowę istniejącej zabudowy rolniczej oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej w ramach istniejącej działki,

d) zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

e) dopuszcza się realizację obiektów infrastruktury technicznej.

 

15. w ROZDZIALE II § 15 ust. 8 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

4) Warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,4

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0,1

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 0,8

d) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 25 m,

f) geometria dachów - nie ustala się,

g) możliwość lokalizacji obiektów gospodarczych i garażowych,

h) poziom podłogi parteru nie wyżej niż 0,5 m powyżej poziomu terenu,

i) zapewnienie wewnętrznej obsługi komunikacyjnej w zakresie ciągów pieszych oraz dojazdów i miejsc postojowych związanych z prowadzona działalnością

j) wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej, szczególnie na obrzeżach terenu

 

 

§ 4.

Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, uchwalonego Uchwałą Nr XV/73/03  Rady Gminy Przykona, z dnia  16 grudnia 2003 roku
( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r.  Nr 12, poz. 373 )   pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/218/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 9 września 2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Przykona.

            Przedmiotem uchwalenia wymienionej uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, uchwalonego uchwałą Nr XV/73/03, z dnia 16.12.2003r. w zakresie zapisu niektórych ustaleń w części tekstowej, bez zmiany części graficznej, tj. rysunku planu.

            Opracowanie zmiany planu obejmuje okres czasu od lipca 2008 r. do sierpnia 2009r. Zasadniczą podstawą prawną regulującą procedurę formalną opracowania jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymogów tej ustawy Wójt Gminy zawiadomił zainteresowanych o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu (lipiec 2008 r.).

W listopadzie weszła w życie ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która wprowadza zmiany w procedurze sporządzania planów miejscowych.

Po analizie zmian, wynikających z „nowej" ustawy w kontekście zaawansowania i zakresu niniejszego opracowania, Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o podanie informacji dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko.

Dalsza procedura formalna odbywała się z uwzględnieniem obydwu ustaw i obejmowała:

1.opracowanie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46, art.54 i art. 55 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku .

          Projekt zmiany planu wykonano w jednym wariancie gdyż przedmiotowe opracowanie

          nie powoduje zmiany ustalonego wcześniej przeznaczenia terenu, a jedynie koryguje

          zapisy dotyczące sposobu zagospodarowania.

2.Stosownie do informacji otrzymanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku - została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko.

Na podstawie oceny charakteru projektowanych zmian stwierdzono, że nie będą one wpływać na środowisko.

Instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektów planów miejscowych, zaakceptowały przedłożone do opiniowania i uzgadniania opracowania, tj. projekt zmiany planu i prognozę oddziaływania na środowisko.

3.Stosownie do art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 3 pkt 11 oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, projekt zmiany panu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, były wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Przykonie. O terminie wyłożenia do wglądu oraz możliwościach składania uwag powiadomił Wójt Gminy poprzez obwieszczenie w lokalnej gazecie, na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej UG.

W okresie wyłożenia do wglądu zorganizowano dyskusję publiczną.

Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag.

Po wykonaniu ustawowych wymogów dotyczących opracowania, opiniowania  i  uzgadniania projekt zmiany planu przedłożono Radzie Gminy celem uchwalenia.

 

Do pobrania :

1. Załączniki nr 1,2 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok