rok 2009

Uchwała Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku

 Uchwała  Nr XXIX/209/09
Rady Gminy Przykona
z dnia  21 lipca  2009 roku

W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.81 i art.82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  Nr 162 poz.1568 z późn. zm.) i art.176 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

                                                                                 § 1.

1.Uchwała określa:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,   restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji,
3) postanowienia jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji,
4) sposób rozliczenia dotacji.

§ 2.

1.Dotacja może być udzielona na  wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 
2. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac prowadzonych z zachowaniem przepisów - Prawo zamówień publicznych.
3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady na realizację prac wymienionych w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust.1, wnioskodawca może złożyć w przypadku prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, które wykonane zostaną w roku następnym po roku złożenia wniosku.
5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych  na  wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
6. Jeśli zabytek , o którym mowa w ust.1 posiada wyjątkową wartość historyczną,  artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,  dotacja może być udzielona do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
7. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust.1, wymaga  niezwłocznie podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie  tych prac lub robót.
8. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy Przykona oraz innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości dofinansowania określonej w ust.4 -6.
                                                                       § 3.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wniosek winien zawierać:
   a) adres wnioskodawcy, 
   b) dane o zabytku, którego wniosek dotyczy,
   c)  wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku, 
   d) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
   e) zakres prac , które mają być objęte dotacją, 
   f) termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem,
   g) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac,
   h) pozwolenie na budowę 
   i) informacje o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych  do innych organów,
   j) numer rachunku bankowego wnioskodawcy.
3. Oferta wykonania zadania powinna gwarantować jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny z przepisami prawa.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy ujmuje kwotę dotacji w projekcie budżetu.
5. Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały budżetowej, a następnie uchwały określającej wysokość dotacji dla danego podmiotu, zawiadamia się wnioskodawcę o wysokości przyznanej dotacji  lub braku możliwości dofinansowania zadania. 
6. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji Publicznej,  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przykona informacje o wysokości dotacji przyznanych poszczególnym podmiotom na realizację zadań.

§ 4.  

1.Podstawą przekazania dotacji uprawnionym podmiotom jest umowa, określająca w szczególności:
     a) opis prac lub robót i termin ich wykonania,
     b) kwotę dotacji i tryb jej płatności,
     c) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
     d) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia        niezbędnej dokumentacji,
     e)zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.     
2. Przyznana dotacja może być wypłacona w formie jednorazowego przelewu  środków lub transz.
3. Przekazanie kolejnych transz dotacji może nastąpić dopiero po rozliczeniu wcześniej przekazanych środków.
4. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.
5. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji zobowiązane są do złożenia pracownikowi merytorycznemu  Urzędu Gminy sprawozdania z realizacji zadania zawierającego:
    a) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,
     b) w zakresie finansowym - zestawienie faktur/rachunków oraz oryginalne  dokumenty finansowe do wglądu.
    Na odwrocie powyższych dokumentów winien zostać umieszczony zapis w brzmieniu „ zrealizowano ze środków budżetowych Gminy Przykona".
6. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu Gminy najpóźniej do dnia
    20 grudnia roku budżetowego wraz z odsetkami w wysokości określonej  jak dla zaległości podatkowych.

§ 5.

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6.


Traci moc Uchwała nr XL/229/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/209/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca  2009 roku

        Na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków, uprawnionym podmiotom mogą być udzielane dotacje z budżetu Gminy.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób jej rozliczenia w drodze uchwały określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Określony w niniejszej uchwale tok postępowania zabezpieczy prawidłowe wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na ochronę zabytków
na terenie gminy .

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok