rok 2009

Uchwała Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXIX/207/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca  2009 roku

 

w  sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 

      Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,  art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

 

W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009roku,
Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 155/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 158/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej  zwiększa się dochody o kwotę 394.000 zł,
    kwotę dochodów 19.354.162,41 zł zastępuje się kwotą 19.748.162,41 zł, z tego:
     - dochody bieżące w kwocie  19.124.162,41 zł, zastępuje się kwotą  19.185.162,41 zł
     - dochody majątkowe w kwocie 230.000 zł, zastępuje się kwotą 563.000 zł
                                                                    
     Dodaje się:

    - w dziale 758 rozdział 75814 § 0970                51.000,00 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 2440                10.000,00 zł
    -  dział 926 rozdział 92601 § 6330              333.000,00 zł
                                                                   ------------------------

    Razem:                                                      394.000,00 zł

 

 


    
                                                                                                                                           
2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zmniejsza  się wydatki   o kwotę  866.000,00 zł,
    kwotę wydatków 24.499.048,41 zł, zastępuje się  23.633.048,41 zł.  
   

    Zwiększa się:

   - w dziale 600 rozdział 60017 § 6050               20.000,00 zł
   - w dziale 630 rozdział 63003 § 6050             100.000,00 zł
   - w dziale 700 rozdział 70095 § 6050                15.000,00 zł
   - w dziale 710 rozdział 71004 § 4170               43.000,00 zł
   - w dziale 710 rozdział 71004 § 4300                 8.000,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                 4.000,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80101 § 4300                 6.000,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80110 § 4170                 5.000,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80110 § 4210                 4.500,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80110 § 4300                 8.000,00 zł  
   - w dziale 900 rozdział 90001 § 4170                 5.500,00 zł
   - w dziale 900 rozdział 90001 § 4300               41.500,00 zł

   - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050            333.000,00 zł
                                                                         -----------------------
     Razem:                                                              593.500,00 zł  
  

   Zmniejsza się:

  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050            965.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050              60.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60053 § 6050              92.500,00 zł
  - w dziale 630 rozdział 63003 § 4170                9.000,00 zł
  - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050            333.000,00 zł
                                                                  -----------------------------
   Razem:                                                            1.459.500,00 zł   
 

3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.572.148,41 zł zastępuje się kwotą 17.688.648,41 zł.

4. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.155.033,00 zł, zastępuje się kwotą 8.199.533,00 zł.

5.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 6.926.900,00 zł, zastępuje się kwotą  5.944.400,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie  Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów
     w latach 2009 - 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 

7.  W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 5.144.886 zł, zastępuje się kwotą 3.884.886 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminnego
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
     Zmniejsza się w § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych o 20.000 zł.
     Zwiększa się w :
     § 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
     dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
     jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacja zadań
     związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest) o 25.000 zł.
     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł.
     Dodaje się :
     § 4110  składki na ubezpieczenie społeczne  517 zł,
     § 4120 składki na Fundusz Pracy  83 zł,
     § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.600 zł,
     § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500 zl,

     § 4300 zakup usług pozostałych 5.300 zł
     Zmniejsza się planowany stan środków na 31-12-2009 r  o 25.000 zł.
     Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie
     załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.   

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/207/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca 2009 roku

   

 

       W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po  stronie dochodów poprzez wprowadzenie planu na podstawie Umowy nr:48/DS./Wa/"Orlik „/09 zawartej w dniu 10 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO -ORLIK 2012" w roku 2009 w wysokości 333.000 zł.
Wprowadzenie  planu dochodów z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających  w kwocie 51.000 zł.
Ujęcie  w planie otrzymanej nagrody z tytułu udziału szkoły podstawowej w Narodowym Konkursie Ekologicznym za tytuł „Promotora Ekologii" w wysokości 10.000 zł.
      Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o 965.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona -Bądków Pierwszy - Bądków Drugi" w związku z wstępną informacją , iż złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, otrzymał małą liczbę punktów w związku z wysokim dochodem gminy na jednego mieszkańca, co uniemożliwia otrzymanie dofinansowania.
Zadanie to zostało ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały z terminem realizacji w latach 2009 - 2010 planowane łączne  wydatki to 1.530.000 zł,z tego w roku 2009 z budżetu gminy 35.000 zł, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 530.000 zł.
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Gąsin" o 20.000 zł, „Budowa ulic  i parkingów w m. Zimotki - tereny rekreacyjne „ o 40.000 zł. W rozdziale drogi wewnętrzne wprowadza się nowe zadanie pn." Droga wewnętrzna na terenach aktywizacji gospodarczej w m. Olszówka" 20.000 zł. W rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu „ o 92.500 zł.  
630  Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o 9.000 zł, zadanie pod  nazwą  „Dokumentacja na wyposażenie terenów rekreacyjnych w niezbędną infrastrukturę „
otrzymuje brzmienie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona"  i zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn."Modernizacja budynku komunalnego" o 15.000 zł.

710 Działalność usługowa, w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 43.000 zł, zakup usług pozostałych o 8.000 zł. Środki te przeznacza się na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 4.000 zł, zakup usług pozostałych o 6.000 zł.
Środki te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie działań przyjętych do realizacji w 2009 roku w ramach przedsięwzięcia „Myślę globalnie, działam lokalnie i jestem bliżej natury". W rozdziale gimnazja zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 4.500 zł, zakup usług pozostałych o 8.000 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 5.500 zł, z przeznaczeniem na  usuwanie awarii urządzeń funkcjonujących na sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zakup usług pozostałych o 41.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi oczyszczania ścieków.
926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych na zadaniu „ Budowa kompleksu sportowego w Przykonie  „MOJE BOISKO - ORLIK 2012" o 333.000 zł, a wprowadza się środki określone w umowie
 w  formie dotacji celowej  na dofinansowanie wykonania w/w zadania 333.000 zł.

       W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej uchwały zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek na rynku krajowym  o 333.000 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz o 927.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w okresie dwuletnim.

           W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.000 zł ( § 4110 517 zł, § 4120  83 zł, § 4170  10.600 zł, § 4210 2.000 zł, § 4240  1.500 zł, § 4300 5.300 zł). Planowane
wydatki przeznacza się na realizację  edukacji ekologicznej w ramach programu „Myślę globalnie, działam lokalnie i jestem bliżej natury" realizowanego przez placówkę oświatową. 
 

Do pobrania:

 1). Załczniki nr 1,2,3,4 - format pliku ".DOC"

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok