rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku


Uchwała Nr XXVIII/203/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:


§ 1.


Zasady i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze
I. Zasady ogólne
1.Wójt Gminy opracowuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i i przedkłada Radzie Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2.Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze sporządza się w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
3.Informację o której mowa w pkt.1 sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.
II. Zakres informacji sporządzanej w układzie tabelarycznym Informacja powinna zawierać w szczególności:
1. Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu.
2. Plan, plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu.
3.Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami według podziałek klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).
4.Plan i wykonanie wydatków majątkowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wraz z opisem rzeczowej realizacji zadań.
5. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z opisem wykonanych wydatków.

III. Zakres informacji sporządzanej w formie opisowej.
1.Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł, przyczyny odchyleń w ich realizacji, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu ich wyegzekwowania.
2. Wykonanie wydatków z podziałem na:
- wydatki bieżące w tym udzielone dotacje,
- wydatki majątkowe ze wskazaniem przyczyn odchyleń w ich realizacji.
3. Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu,
4. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego,.
6.Informacja z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
8. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .
9. Wykonanie wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
10. Realizacja upoważnień.


§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze sporządzana jest w formie tabelaryczno-opisowej i określa stan realizacji:
1. Przychodów jednostki według źródeł,
2. Kosztów według rodzajów, z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/203/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku


Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.
Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok