rok 2009

Uchwała Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVII/194/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.168 ust.2 pkt.6
art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 6.356 zł, kwotę dochodów 19.110.912,00 zł zastępuje się kwotą 19.117.268,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.960.912,00 zł, zastępuje się kwotą 18.967.268,00 zł.
Zwiększa się:
- w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 2.900,00 zł

Dodaje się:
- w dziale 751 rozdział 75113 § 2010 3.456,00 zł

2. W § 1 ust.3 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.383.980,00 zł,
zastępuje się kwotą 1.387.436,00 zł.

3. W § 1 ust.3 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 111.309,00 zł., zastępuje się kwotą 114.209,00 zł.

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 645.342,00 zł, kwotę wydatków 22.313.312,00 zł, zastępuje się 22.958.654,00 zł.

Zwiększa się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050- 20.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050- 175.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60053 § 6050- 350.000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270- 10.000,00 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4170- 20.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4270- 12.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270- 35.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270- 50.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 4300- 10.300,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4010- 2.900,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92120 § 2720- 20.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 § 6050- 100.000,00 zł
                                                 -----------------------
                                          Razem: 805.200,00 zł

Zmniejsza się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 4430- 6.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050- 230.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 4210- 3.314,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050- 100.000,00 zł
                                             -----------------------------
                                          Razem: 339.314,00 zł

Dodaje się:

- w dziale 600 rozdział 60012 § 4430- 2.600,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60014 § 4430- 3.400,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6050- 170.000,00 zł
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4110- 217,00 zł (zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4120- 35,00 zł (zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4170- 1.729,00 zł (zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4210- 975,00 zł (zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4410- 200,00 zł (zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4700- 300,00 zł (zlecone)
                                              -------------------------------
                                           Razem: 179.456,00 zł


5. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.220.412,00 zł zastępuje się kwotą 17.380.754 zł.

6. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.160.939 zł, zastępuje się kwotą 8.185.820 zł.

7. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. b) dotacje 710.688 zł, zastępuje się kwotą 730.688 zł,
w tym:
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 40.000 zł, zastępuje się kwotą 60.000 zł,

8. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.092.900 zł, zastępuje się kwotą 5.577.900 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009- 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści
brzmienie załącznika Nr 2 do mniejszej uchwały.

10. W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.383.980 zł, zastępuje się kwotą 1.387.436,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 3.202.400 zł, zastępuje się kwotą 3.841.386 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
- przychody w wysokości 245.920 zł, zastępuje się kwotą 267.920 zł,
- wydatki w wysokości 256.760 zł, zastępuje się kwotą 278.760 zł.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
Zmniejsza się:
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych o 100.000 zł, zmniejsza się plan na zadaniu 2/ w brzmieniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka" o 100.000 zł
Zwiększa się :
§ 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 100.000 zł.
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/194/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów na podstawie zawiadomień;
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o zmianie w planie finansowym na 2009 rok zwiększenie dotacji o 3.456 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-60/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r o zwiększeniu planu dotacji celowej o 2.900 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków dla budynku komunalnego w Ewinowie", zmniejsza się plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki o 6.000 zł.
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn." Budowa parkingu w m. Boleszczyn" o 60.000 zł, wprowadza się zadanie pn." Nakładka na drodze w m. Psary ul. Wiatraczna" 115.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn."Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki - tereny rekreacyjne" o 60.000 zł i na zadaniu pn."Przebudowa drogi w m. Zimotki „ o 170.000 zł. Wprowadza się plan wydatków w rozdziale drogi wewnętrzne zadanie „Przebudowa drogi w m. Zimotki" 170.000 zł. Wprowadza się rozdział Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, paragraf różne opłaty i składki 2.600 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego), w rozdziale drogi publiczne powiatowe dodaje się paragraf różne opłaty i składki 3.400 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). W rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zwiększa się plan wydatków
inwestycyjnych na zadaniu „Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu" o 350.000 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe w budynku komunalnym w m. Ewinów 10.000 zł,
710 Działalność usługowa, w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego o 20.000 zł.
750 Administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe w budynku urzędu o 12.000 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wprowadza się plan wydatków w rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego 3.456 zł ( wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - składki na ubezpieczenia społeczne 217zł, składki na Fundusz Pracy 35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.729 zł, zakup materiałów i wyposażenia 975 zł, podróże służbowe krajowe 200 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o 35.000 zł (remont podjazdów do garaży i dachu ).
801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki na usługi remontowe m.in. takich jak remont chodnika przed szkołą podstawową 50.000 zł.
851 Ochrona zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi , zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 3.314 zł, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 10.300 zł, z tego pozostałość środków z roku poprzedniego 6.986 zł.
852 Pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych o 2.900 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 20.000 zł.
926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale obiekty sportowe o 100.000 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Psary (stadion)".
W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 „stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
wprowadza się zmiany:
- zmniejsza się plan wydatków na 2009 rok na zadaniu pn."Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki - tereny rekreacyjne" o 60.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na 2009 rok na zadaniu pn." Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu" o 350.000 zł.

 

Załączniki 1,2,3,4,5,6 - format pliku :doc"

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok