rok 2009

Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXVI/186/09
Rady Gminy Przykona  
z dnia 19 marca 2009 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.168 ust.2 pkt.6 art.173, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej Uchwałą Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r oku, Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 30.266 zł, kwotę dochodów 19.080.646,00 zł zastępuje się kwotą 19.110.912,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.930.646,00 zł, zastępuje się kwotą 18.960.912,00 zł.
Zwiększa się:
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 13.116,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 1.500,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 14.200,00 zł
                                             -------------------------
                                          Razem: 28.816,00 zł


Zmniejszenia:
- w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 - 32,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 - 1.100,00zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 - 500,00 zł
                                       --------------------------
                                           Razem: 1.632,00 zł


Dodaje się:
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 3.082,00 zł

2. W § 1 ust.3 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.080,00 zł, zastępuje się kwotą 1.383.980,00 zł.
3. W § 1 ust.3 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 94.027,00 zł, zastępuje się kwotą 111.309,00 zł.
4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 1.040.266,00 zł,
kwotę wydatków 21.273.046,00 zł, zastępuje się 22.313.312,00 zł.

Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 - 400.000,00 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6060 - 6.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 - 100.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 - 320.000,00 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4170 - 25.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4210 - 6,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 - 751,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 - 13.116,00zł
- w dziale 754 rozdział 75405 § 3000 - 4.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 4280 - 50.000,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 - 1.500,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 - 14.200,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 - 3.082,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 - 25.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4390 - 50.000,00 zł
                                                -----------------------
                                              Razem: 1.012.655,00 zł

Zmniejsza się:
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4440 - 6,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 - 32,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4440 - 751,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300 - 6.600,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2830 - 2.500,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 2830 - 1.981,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 - 1.100,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 - 500,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2830 - 14.500,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 - 90.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050 - 1.400.000,00 zł
                                                      ----------------------------
                                        Razem: 1.517.970,00 zł

Dodaje się:
-w dziale 600 rozdział 60095 § 6050 - 20.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60095 § 6060 - 10.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4280 - 6.600,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2820 - 2.500,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 2810 - 1.981,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2820 - 14.500,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2820 - 90.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 - 1.400.000,00 zł
-                                         ------------------------------
                                        Razem: 1.545.581,00 zł

5. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.061.146,00 zł zastępuje się kwotą 17.220.412 zł.
6. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.137.039 zł, zastępuje się kwotą 8.160.939 zł.
7. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. b) dotacje 706.688 zł, zastępuje się kwotą 710.688 zł,
w tym:
- wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji 7.000 zł, zastępuje się kwotą 11.000 zł,
8. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.211.900 zł, zastępuje się kwotą 5.092.900 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009- 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do mniejszej uchwały.
10. W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.080 zł, zastępuje się kwotą 1.383.980,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
Nr 3 do niniejszej uchwały.
11. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 2.192.400 zł, zastępuje się kwotą 3.202.400 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. W § 5 pkt.2 rezerwy celowe ustala się w wysokości 127.596 zł z tego:
w pkt. 2 c na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 89.216 zł.
13. W § 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
- przychody w wysokości 310.970 zł, zastępuje się kwotą 245.920 zł,
- wydatki w wysokości 310.970 zł, zastępuje się kwotą 256.760 zł.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
Nr 5 do niniejszej uchwały.
14. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
Wydatki ogółem 3.551.870 zł, zastępuje się kwotą 3.151.870 zł.
Zmniejsza się:
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych o 400.000 zł,
skreśla się zadanie 4/ w brzmieniu: „Budowa kanalizacji kolektor sanitarny tłoczny Psary - Rogów „ 400.000 zł.
Zwiększa się stan środków na 31-12-2009 r o 400.000 zł.
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika
Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/186/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 marca 2009 roku

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów na podstawie zawiadomień:
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie określenia planu dotacji celowych na podstawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2009 roku ustawie budżetowej na 2009 rok, zmniejsza się plan dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 1.100 zł, zwiększa się plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.500 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się dotację na zadania zlecone o 500 zł, a zwiększa się dotację na realizację zadań własnych o 14.200 zł.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o 3.082 zł.
- Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r zwiększa się plan części oświatowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego o 13.116 zł, zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 32 zł.
Wprowadza się zmiany również po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków.
010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej kolektor tłoczny Psary- Rogów" o 400.000 zł oraz na zakup pompy do przepompowni w m Żeroniczki o 6.000 zł.
600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Zimotki" 170.000 zł, „ Przebudowa drogi w miejscowości Psary" 30.000 zł, „ Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin"
120.000 zł, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe planuje się wydatki na dofinansowanie „Budowy drogi powiatowej w miejscowości Posoka" 100.000 zł. W rozdziale Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków na zadanie pn. „ Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki" 20.000 zł, oraz zakup wiaty przystankowej 10.000 zł.
710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 25.000 zł.
750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków na odpisy na ZFŚS o 6 zł, a zwiększa się plan na zakup materiałów o 6 zł.
Urzędy gmin w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 751 zł,
zmniejsza się plan na odpisy na ZFŚS o 751 zł oraz na zakup materiałów o 32 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy Powiatowe Policji zwiększa się planowane wpłaty jednostek na fundusz celowy o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Przykonie. Natomiast w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 6.600 zł, a wprowadza się plan w paragrafie zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców) 6.600 zł.
758 Różne rozliczenia , w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 13.116 zł.
W § 6 pkt.2 c uchwały budżetowej rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiła kwotę 89.600 zł. Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku została zmniejszona o 13.500 zł. Po wprowadzeniu zmian ustalona kwota w niniejszej uchwale to 89.216 zł.
851 Ochrona zdrowia, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziałach
Zwalczanie narkomanii (2.500 zł) i Pozostała działalność (1.981 zł), a wprowadza się plan wydatków w rozdziale Zwalczanie narkomanii w paragrafie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2.500 zł) oraz w rozdziale Pozostała działalność plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (1.981 zł).
W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł środki przeznacza się na szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV.
852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych o 1.500 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze o 14.200 zł. Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 1.100 zł oraz na wypłaty zasiłków stałych o 500 zł.
W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 14.500 zł, a wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14.500 zł. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów o 3.082 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie pn." Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sarbice" 25.000 zł.
W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących możliwości uzyskania energii z odnawialnych źródeł.
926 Kultura fizyczna i sport, wprowadza się plan w rozdziale obiekty sportowe na zadanie pn." Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje boisko-orlik 2012" 1.400.000 zł, a o tą samą kwotę zmniejsza się plan wydatków w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w rozdziale tym zmniejsza się również plan wydatków - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 90.000 zł, a wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90.000 zł. Zmiany w planach dotacji wprowadza się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały dodaje się zadanie pn." Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki", planowane wydatki w 2009 roku 20.000 zł.


Do pobrania: 

Ząłączniki nr 1,2,3,4,5,6 - format plków ".doc" (skompresowane do ".ZIP")

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok