rok 2009

UCHWAŁA Nr XXV/183/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r.

 

UCHWAŁA Nr XXV/183/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2009 r.

         w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
         funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 2,
art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r.
Nr 97, poz.674 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala:    

                                      

R E G U L A M I N

przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za  ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Rozdział I

 Postanowienia wstępne

§ 1

 • 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Przykona z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego idyrektorów szkół.
 • 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 • 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :
 • 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów jednostek, o których mowa w ust. 2,
 • 2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 2,
 • 3) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć także przedszkole,
 • 4) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Wójta Gminy.

 

  Rozdział II

 Sposób podziału środków

                                                          

§ 2

 • 1. W budżecie Gminy Przykona tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli wwysokości do 3 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:
 • 1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
 • 2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Wójta Gminy.

 

Rozdział III

 Wysokość nagród

§ 3

 • 1. Wysokość nagród ustala corocznie Wójt Gminy.
 • 2. Przyznaje się nagrody Wójta Gminy I i II stopnia.
 • 3. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Wójta Gminy II stopnia.

 

 

Rozdział IV

Kryteria przyznawania nagród

§ 4

 • 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze iopiekuńcze w pracy zawodowej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych szkoły. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
 • 2. Nagroda organu prowadzącego może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełniają odpowiednio co najmniej pięćzkryteriów, o których mowa w ust. 4.
 • 3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio co najmniej cztery z kryteriów, o których mowa w ust. 4
 • 4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

 

•1)      w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
 • b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
 • c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach I stopnia (rejonowych), II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach ifestiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,
 • d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
 • e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
 • f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci imłodzieży,
 • g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
 • h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
 • i) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
 • j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
 • k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
 • l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,
 • m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 

•2)      w zakresie pracy opiekuńczej:

 • a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
 • b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
 • c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
  i niedostosowania dzieci i młodzieży,
 • d) dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • e) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

 

•3)      w zakresie innej  działalności statutowej szkoły :

 • a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
 • b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
 • c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
 • d) prawidłowo realizuje budżet szkoły ( plan finansowy),
 • e) prawidłowo wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
 • f) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
 • g) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
 • h) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
 • i) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
 • j) wzorowo kieruje szkołą,
 • k) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

 

•4)      w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

 • a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
 • b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
 • c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych istowarzyszeniach oraz instytucjach.

 

 

    Rozdział V

Tryb zgłaszania  kandydatów do nagrody

                                                               § 5

 • 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić :
 • 1) dla nauczyciela:
 • a) dyrektor szkoły,
 • b) rada pedagogiczna,
 • c) rada rodziców,
 • d) zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
 • 2) dla dyrektora szkoły :
 • a) Kurator Oświaty lub wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • b) rada pedagogiczna,
 • c) rada rodziców,
 • d) zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
 • 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
 • 1) rada pedagogiczna,
 • 2) rada rodziców,
 • 3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole).
 • 3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.
 • 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
 • 5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
 • 6. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora składane przez radę rodziców wymagają zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

Rozdział VI

Tryb przyznawania  nagród

§ 6

 

 • 1. Nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.
 • 2. Nagrodę, o której mowa § 2 ust. 1 pkt 2 może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.
 • 3. Nagroda, o których mowa § 2 ust. 1 jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

 

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

                       

§ 7

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis

umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 8

Nagroda przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.

 

 

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięci dydaktyczno-wychowawcze oraz Uchwała XXXIX/218/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r.

 § 10

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/183/09

Rady Gminy Przykona

z dnia  12 lutego 2009 roku

      Uchwała jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 49 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

            Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają w drodze regulaminu kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

      W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1 oraz art.72 ust.1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Przykonie zrzeszającym nauczycieli, jedynej organizacji związkowej działającej na terenie Gminy Przykona.

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok