rok 2009

UCHWAŁA Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku

 

UCHWAŁA Nr XXV/184/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala:

R E G U L A M I N

określający wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1

1.    Regulamin określa:

 • 1) wysokość stawek dodatku:
 • a. za wysługę lat,
 • b. motywacyjnego,
 • c. funkcyjnego,
 • d. za warunki pracy

oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,

 • 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • 1) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona,
 • 2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§ 2

 • 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 Karty Nauczyciela.
 • 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
 • 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 • 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 • 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§ 3

 • 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:
 • 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
 • 2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
 • 3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
 • 4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
 • 5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
 • 6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
 • 7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
 • 8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
 • 9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • 10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
 • 11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,
 • 12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,
 • 13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
 • 14) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły,
 • 15) realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza statutowe, obowiązkowe zadania szkoły,
 • 16) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.
 • 2. Podstawę obliczenia dodatku motywacyjnego stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
 • 3. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w wysokości nie wyższej niż 30 % w przeliczeniu na pełny etat.
 • 4. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
 • 5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
 • 6. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony,
  nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 • 7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły,
  a dla dyrektora Wójt Gminy.
 • 8. Kwoty przypadającego dodatku motywacyjnego zaokrągla się do pełnych złotych
  w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
 • 9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Dodatki funkcyjne

§ 4

1.   Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele oraz nauczyciele  w przedszkolach, którym powierzono:

 • 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko
  kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
 • 2) wychowawstwo klasy,
 • 3) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
 • 4) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
 • 2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
 • 1) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości od 15 % do 35 %,
 • 2) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 oddziałów do 16 oddziałów - w wysokości od 20 % do 40 %,
 • 3) dyrektorowi szkoły liczącej od 17 oddziałów do 20 oddziałów - w wysokości od 35 % do 60 %,
 • 4) dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów - w wysokości od 60 % do 100 %
 • 5) wicedyrektorowi szkoły - w wysokości od 15 % do 35 %,
 • 6) kierownikowi świetlicy - w wysokości od 5% do 20 %,
 • 7) kierownikowi punktu filialnego - 5% do 20 %

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 • 3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 • 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 • 5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 • 6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
 • 1) dla dyrektora Wójt Gminy,
 • 2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 6, dyrektor szkoły.
 • 7. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
 • 1) wychowawstwo klasy - w wysokości od 3% do 5%,
 • 2) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości od 15 % do 30 %,
 • 3) funkcję nauczyciela-konsultanta - w wysokości od 20 % do 40 %,
 • 4) funkcję opiekuna stażu - w wysokości od 2% do 4%

      kwoty, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

 • 8. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 7, uwzględniając zakres
  i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.
 • 9. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden oddział ( grupę ) niezależnie od liczby oddziałów ( grup ), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
 • 10. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 7, powstaje
  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 • 11. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
  w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym oraz sprawowaniem wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
  pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 • 12. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdą pełnioną funkcję.
 • 13. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,
  że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się
  do pełnego złotego.
 • 14. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V

Dodatek za warunki pracy

§ 5

Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie    art. 34 ust. 2  Karty Nauczyciela.

§ 6

 • 1. Za prowadzenie przez nauczycieli:
 • 1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
 • 2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
 • 3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych

przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
w takich warunkach godzinę zajęć.

§ 7

 • 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, zktórą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
 • 2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

ROZDZIAŁ VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 8

 

 • 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową igodzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, zzastrzeżeniem ust.2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie zdodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca wgodzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tychwarunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych wramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 • 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie zdodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca wgodzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tychwarunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 • 3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, októrej mowa wust.1 i2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 zzaokrągleniem do pełnych godzin wten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, aco najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 • 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone wplanie organizacyjnym nie przysługuje za dni, wktórych nauczyciel nie realizuje zajęć zpowodu przerw przewidzianych przepisami oorganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć wśrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności wpracy.
 • 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wtygodniach, wktórych przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności wpracy nauczyciel lub dni ustawowo wolne od pracy oraz wtygodniach, wktórych zajęcia rozpoczynają się lub kończą wśrodku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony wart.42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności wpracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie wtakim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych wplanie organizacyjnym.
 • 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw wypłaca się zdołu.

 

ROZDZIAŁ VII

 Postanowienia końcowe

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

 

                                     

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona

z dnia  12 lutego 2009 roku

      Uchwała jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela.

      Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.         z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego  zobowiązany jest do określenia w drodze regulaminu, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona wysokości stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2  ustawy - Karta Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

      W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1oraz art.72 ust.1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

 

Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Przykonie zrzeszającym nauczycieli, jedynej organizacji związkowej działającej na terenie Gminy Przykona.

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi powiatowej Przykona - Dobra
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowania wieczystym.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Psar na lata 2008 - 2015" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku.
w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Laski, Rogów, Przykona
w sprawie: rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
W sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4484 P
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsin Gminy Przykona.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mieczysław Czaja radny Rady Gminy Przykona
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009 - 2015.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i Uchwale Nr XXV/178/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P w miejscowości Posoka
Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 zmienionej Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary" na lata 2008 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Zmieniająca uchwałę budżetową na 2009 rok