Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA V/29/07 Rady Gminy Przykonaz dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.

 
UCHWAŁA V/29/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 roku
  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia
planów pracy stałych Komisji Rady.
 
  
                  Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.21 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r./Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r  z późn.zm/ Rady Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
1.    Uchwala się plan pracy Rady Gminy na 2007 rok stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2.    Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy stanowiące załączniki
     Nr 2 i 3  do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji stałych Rady.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PLAN PRACY
Rady Gminy Przykona na 2007 rok
 
 
Lp
Temat posiedzenia
Termin
Jednostka przygotowująca materiały
1
2
3
4
I
1.Uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
 
2. Informacja o realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej i gospodarki odpadami na terenie gminy Przykona.
 
 
3. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy
   Przykona - potrzeby i priorytety.
 
 
4. Ocena aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
 
I kwartał
Wójt Gminy
II
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 
 2. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i zapoznanie się z planem pracy na 2006 rok
3. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Przygotowanie terenów rekreacyjnych do sezonu letniego.
II kwartał
Dyrektor GBP
Dyrektor OUK
III
1.Ocena realizacji budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2007 roku.
2.Ocena aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy
III kwartał
Wójt Gminy
 
 
 
 
 
Kierownik Posterunku Policji
IV
1.Uuchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
2.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych
3.Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok
 
IV kwartał
Wójt Gminy
  
 
PLAN PRACY na 2007 rok
wspólny dla
 
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
 
Lp
Temat posiedzenia
termin
Jednostka przygotowująca materiały
1
2
3
4
1
1. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez Wójta
Gminy oraz wnoszenie własnych wniosków .
Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych do Komisji.
 
2.    Informacja o realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej i gospodarki odpadami na terenie Gminy Przykona.
 
 
3.    Informacja na temat działalności placówek oświatowych na terenie gminy Przykona.
 
4.    Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
praca bieżąca
 
 
 
I kwartał
Wójt Gminy
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy Szkół
 
 
 
Przewodniczący Komisji
2
1.    Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury .
2.    Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.    Informacja na temat prowadzonych działań na terenach rekreacyjnych.
II kwartał
Dyrektorzy
 OUP, GBP
GOPS
 
 
Wójt Gminy
3
1.    Informacja z realizacji budżetu i zadań rzeczowych
     za I półrocze 2007 roku.
2.    Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków
      zagospodarowania przestrzennego gminy.
3.    Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
III kwartał
Wójt Gminy
 
 
 
 
 
Kierownik Posterunku Policji
4
1.     Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2008 rok.
 
 
 
2.    Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych.
3.    Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
IV kwartał
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Wójt Gminy
 
 
PLAN PRACY
 
KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 rok
 
 
Lp
Temat kontroli
Termin kontroli
Jednostka kontrolowana
1
2
3
4
1
1. Kontrola realizacji budżetu gminy za 2006 rok, wydanie opinii o wykonaniu budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
I kwartał
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
2
1. Kontrola wykorzystania środków finansowych budżetu gminy Przykona przeznaczonych dla Jednostki OSP Smulsko za rok 2006.
II kwartał
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
3
1.    Kontrola wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 rok.
2.    Ocena realizacji budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2007roku
III kwartał
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
4
1. Analiza działalności Jednostki organizacyjnej -
    Szkoły Podstawowej w Przykonie.
2.Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok
IV kwarta
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej