Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA  Nr XIV/91/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 13 ust. 2  i ust. 2a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Tureckiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko, oznaczonych nr 199/2, 184, 197, 198, 199, 200, 201, 603/5, 594/5, 133/1, 105/1, 103/4, 134/1, 147/1, 148/1 i 103/1 o powierzchni łącznej 3,6191 ha.
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY  Nr XIV/91/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko 
 
 Nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Przykona, stanowiąca drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położoną we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko, oznaczonych nr 199/2, 184, 197, 198, 199, 200, 201, 603/5, 594/5, 133/1, 105/1, 103/4, 134/1, 147/1, 148/1 i 103/1 o powierzchni łącznej 3,6191 ha.
Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku Aktem notarialnym nr 1950 z dnia 22 marca 2006 r. zrzekła się nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Przykona powyższych nieruchomości. Gmina Przykona nie jest zainteresowana posiadaniem tego prawa z uwagi na fakt, iż nie należy do jej zadań utrzymywanie i zarządzanie drogami powiatowymi.
                      Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny znajduje uzasadnienie prawne w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w myśl którego darowizna nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego może być dokonana za zgodą rady . W takim przypadku nie obowiązuje wymóg dokonania darowizny na cel publiczny, lecz konieczne jest wskazanie w umowie celu tej darowizny.