Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/83/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007r.
 
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Przykona na lata 2008-2012, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany i aktualizowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu inwestycji.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
 do Uchwały Nr XIV/83/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007r.
 
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Przykona na lata 2008-2012.
Realizacja tych zadań łączy się z szeroko pojętą działalnością inwestycyjną, mającą na celu zapewnienie możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia. Działalność ta powinna być prowadzona planowo i uwzględniać odpowiednio długą perspektywę czasową. Wynika to nie tylko z okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim z konieczności ustalenia zasad polityki inwestycyjnej, a następnie ich przestrzegania.
Niniejsza uchwała jest podstawowym elementem tej polityki, a jej uchwalenie pozwoli na podejmowanie wszelkich działań, związanych z procesem inwestycyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Ułatwi ona długofalową prognozę wydatków budżetowych, określi zdolności zaciągania zobowiązań finansowych na realizację zadań wynikających z Programu, a przede wszystkim pozwoli na skuteczne poszukiwanie zewnętrznych źródeł ich dofinansowania. Stanowi ona też jednoznaczne poparcie i zapewnienie przez Radę Gminy Przykona ciągłości realizacji inwestycji z przewidywanym udziałem środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.