Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku

  
Uchwała  Nr XIV/ 84/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
 
 
                           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990r
 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591, ze zm. )  oraz art.167  ust.2 pkt.5, art.175  ustawy z dnia  30 czerwca  2005 r  o finansach publicznych
( Dz. U.  Nr 249  poz. 2104 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
Rada Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2008 pomocy finansowej z budżetu
Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane
z utrzymaniem  Izby Wytrzeźwień .
 
§ 2  
Jednostką realizującą zadanie będzie Gmina Miejska Konin a Gmina Przykona  przekaże
na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę  500 zł .
 
§ 3
 
Środki finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej .
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta  Gminy Przykona do zawarcia z  Prezydentem Miasta Konina
umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w § 2.
 
§ 5
 
Zobowiązanie wynikające z zawartej  umowy zostanie pokryte z dochodów gminy
z tytułu podatków i opłat lokalnych .
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/84/07
Rady Gminy Przykona
 z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
       Przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Przykona  na rzecz Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki  związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień jest celowe .
     Jednostka ta finansowana była wyłącznie z budżetu Miasta Konina,  choć korzystali z jej usług mieszkańcy całego regionu konińskiego. Kłopoty finansowe nie ominęły  również tej placówki a  jej  podstawowym  problemem jest niewypłacalność większości osób dowiezionych do Izby.  Biorąc powyższe pod uwagę  Prezydent Miasta Konina corocznie proponuje    zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z  przeznaczeniem na  utrzymanie  Izby Wytrzeźwień.