Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/79/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności działek oznaczonych nr 217/7 i  215/3 o ogólnej pow. 0,0116 ha, położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona, które stanowić będą uzupełnienie pasa drogowego ul. Zielonej.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                        
 
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XIII/79/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
 
              Nieruchomości gruntowe oznaczone nr 217/7 i  215/3 o ogólnej pow. 0,0116 ha, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona, stanowią własność osób prywatnych.
W/w działki stanowić będą uzupełnienie pasa drogowego ul. Zielona w miejscowości Psary.
W związku z publicznym charakterem  inwestycji zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.